W związku z koniecznością dokonania okresowych i pięcioletnich kontroli obiektów budowlanych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego zapraszam do złożenia oferty na wykonanie w/w usługi.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 W związku z koniecznością dokonania okresowych i pięcioletnich kontroli obiektów budowlanych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego zapraszam do złożenia oferty na wykonanie w/w usługi.

 1.Zamawiający

Miasto Wodzisław Śląski

 2.Przedmiot zamówienia obejmuje:

Dokonanie okresowych i pięcioletnich kontroli obiektów budowlanych stanowiących własność Miasta Gminy Wodzisławia Śląskiego.

 3.Termin realizacji przedmiotu zamówienia :

Termin wykonania corocznych przeglądów do dnia 31 marca 2014 r.

 4.Oferta winna zawierać:

Dokumenty podstawowe:

  • uzupełniony załącznik nr 1 zawierający ilość oraz adresy obiektów podlegających kontroli (stanowiący integralną część zaproszenia),

  • kserokopię uprawnień w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania osoby, która przeprowadzać będzie kontrolę stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu,

  • kserokopię świadectwa mistrza w rzemiośle kominiarskim osoby, która przeprowadzać będzie kontrolę przewodów kominowych i dymnych,

  • kserokopię świadectwa kwalifikacyjnego przy wykonaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

5.Cena ofertowa:

Cenę ofertową należy obliczyć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia (pkt.2) z uwzględnieniem wszystkich czynności związanych z realizacją usługi.

Do ceny ofertowej należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

6. Wynagrodzenie i sposób płatności

Wynagrodzenie określone w cenie ofertowej musi obejmować wszystkie czynności związane z wykonaniem przedmiotowego opracowania określone w punkcie 2 niniejszej oferty.

Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę VAT, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

7. Kryteria wyboru wykonawcy robót:

najniższa kwota brutto

8. Miejsce i termin składania oferty :

Ofertę pisemną z dopiskiem „Oferta na wykonanie kontroli obiektów budowlanych stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego” należy złożyć do dnia 14 lutego 2014 r. do godz 13:15:

1. pocztą na adres:

Urząd Miasta Wodzisławia Śląski,
ul. Bogumińska 4,
44-300 Wodzisław Śląski

2. w siedzibie Zamawiającego – w Biurze Obsługi Klienta
3. za pomocą faksu – fax: (32) 7218703
4. za pomocą e-maila na adres:kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi 17 lutego 2014 r. o godz. 12:00.
Liczy się data wpływu oferty do siedziby Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.
Wszystkie oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Szczegółowych informacji udziela Elżbieta Masarczyk tel. (32) 45 90 525.

załącznik nr 1 przeglądy

Możliwość komentowania jest wyłączona.