W związku z koniecznością usunięcia i zutylizowania gruntu oraz wody zanieczyszczonych mazutem, zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie kosztorysu wraz z przedmiarem na wykonanie w/w zadania.

W związku z koniecznością usunięcia i zutylizowania gruntu oraz wody zanieczyszczonych mazutem, zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie kosztorysu wraz z przedmiarem na wykonanie w/w zadania.

1.
Zamawiający:
Miasto Wodzisław Śląski
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski,
2.
Przedmiot zamówienia:
Kosztorys wraz z przedmiarem powinien obejmować następujące czynności:
•przygotowanie dla ciężkiego sprzętu drogi dojazdowej do miejsca zanieczyszczonego,
• odpompowanie zaolejonej wody,
• wydobycie zanieczyszczonego mazutem gruntu,
• transport odpadów niebezpiecznych (gruntu, wody) do miejsca utylizacji,
•inne, niezbędne przy usunięciu i utylizacji odpadów.
Przed przystąpieniem do przygotowania kosztorysu wraz z przedmiarem, oferent będzie musiał założyć faktyczną masę odpadów niebezpiecznych, wyliczoną na podstawie iloczynu powierzchni zanieczyszczonej i głębokości wydobycia odpadów. W tym celu prace należy zlecić geologowi.
Miejsce zanieczyszczenia: nieruchomość przy ul. Armii Ludowej oznaczona jako działka 1145/183.
3.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się do
dnia 9 września 2013 r.
4.
Oferta winna zawierać:
Dokumenty podstawowe:
− uzupełniony załącznik nr 1- (stanowiący integralną część zaproszenia).

5.
Cena ofertowa:
Cenę ofertową należy obliczyć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia (pkt. 2) z uwzględnieniem wszystkich czynności związanych z realizacją usługi.
Do ceny ofertowej należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.
6.
Wynagrodzenie i sposób płatności:
• Wynagrodzenie określone w cenie ofertowej musi obejmować wszystkie czynności związane z wykonaniem przedmiotowego opracowania określone w punkcie 2 niniejszej oferty.
• Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę VAT, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
7. Kryteria wyboru wykonawcy robót:
Najniższa kwota brutto.
8.Miejsce, termin składania i otwarcia oferty:
Ofertę pisemną z dopiskiem
„Kosztorys wraz z przedmiarem na usunięcie i utylizację odpadów przy ul. Armii Ludowej”
należy złożyć do dnia 13 sierpnia 2013 roku do godz. 11.00:
•pocztą na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śl.,
ul. Bogumińska 4; 44-300 Wodzisław Śląski,
lub
• w siedzibie Zamawiającego –w Biurze Obsługi Klienta,
lub
• za pomocą faksu – fax. /32/ 7218703
bądź
• za pomocą e- mail’a na adres:
kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
Wszystkie oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 sierpnia 2013 r. o godz. 13.00
Liczy się data wpływu oferty do siedziby Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.
Wszystkie oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.
Szczegółowe informacje pod numerem tel. (32) 45 90 525.

Możliwość komentowania jest wyłączona.