W związku z koniecznością wykonania remontu kominów w budynku OSP Radlin II zapraszam do złożenia oferty na wykonanie w/w robót.

W związku z koniecznością wykonania remontu kominów w budynku OSP Radlin II, położonym przy ulicy Chrobrego156 w Wodzisławiu Śląskim zapraszam do złożenia oferty na wykonanie w/w robót.

1.Zamawiający
Gmina Miasto Wodzisław Śląski.

2.Przedmiot zamówienia obejmuje:

Remont kominów w budynku OSP Radlin II, położonym przy ulicy Chrobrego 156 w Wodzisławiu Śląskim zgodnie z załączonym przedmiarem robót budowlanych stanowiącym integralną część niniejszego zaproszenia.

3.Termin realizacji przedmiotu zamówienia :
Termin wykonania remontu: do dnia 23.09.2013 r.

4.Oferta winna zawierać:

Dokumenty podstawowe:
–         uzupełniony załącznik nr 1 (stanowiący integralną część zaproszenia)
–         uzupełniony przedmiar robót budowlanych.
5.Cena ofertowa:
Cenę ofertową należy obliczyć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia (pkt.2) z uwzględnieniem wszystkich czynności związanych z realizacją usługi, jak również w oparciu o zapoznanie się z obiektem.
Do ceny ofertowej należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

6. Wynagrodzenie i sposób płatności

1) Wynagrodzenie określone w cenie ofertowej musi obejmować wszystkie czynności związane z wykonaniem przedmiotowego opracowania określone w punkcie 2 niniejszej oferty.

2) Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę VAT, płatną przelewem na jego konto  w terminie 30 dni od daty wpływu faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

7. Kryteria wyboru wykonawcy robót:
najniższa kwota brutto

8. Miejsce i termin składania oferty :

Ofertę pisemną z dopiskiem „Oferta na wykonanie remontu  kominów w budynku OSP Radlin II” należy złożyć do dnia  26.08.2013 r. do godz. 15:15.
1. pocztą na adres:
Urząd Miasta Wodzisławia Śl.,
ul. Bogumińska 4,
44-300 Wodzisław Śląski

2. w siedzibie Zamawiającego – w Biurze Obsługi Klienta
3. za pomocą faksu – fax: (32) 7218703
4. za pomocą e-maila na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi dnia 27.08.2013 r. o godz 10:00.Liczy się data wpływu oferty do siedziby Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.
Wszystkie oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.

Szczegółowych informacji udziela Elżbieta Masarczyk tel. (32) 45 90 525

załącznik nr 1 – remont kominów
przedmiar robót – kominy OSP Radlin II

Możliwość komentowania jest wyłączona.