Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na świadczenie usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej dla 23 numerów abonenckich, przeniesienie dotychczasowych 22 numerów oraz aktywację jednego nowego numeru wraz z kartą SIM, a także dostawę 21 aparatów telefonicznych dla potrzeb Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego zgodnie ze specyfikacją zawartą w załącznikach 1-4.

Okres trwania umowy: 24.03.2017 r. do 23.03.2019 r.
Warunki płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.
Inne Informacje: Zamawiającym jest Biuro Administracyjno-Gospodarcze Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, tel. 32 4590458, e-mail: ag@wodzislaw-slaski.pl;
osoba do kontaktu: Bartosz Borowski
Kryteria wyboru oferty: Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte w formularzu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena ofertowa). Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto. W przypadku braku uzupełnionego któregokolwiek załącznika, oferta nie będzie brana pod uwagę.
Termin składania ofert: do 30.01.2017 roku

Wymagania Zamawiającego względem Wykonawcy:
1. Wykonawca dostarczy aparaty komórkowe zgodnie z załącznikiem nr 2 w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Aparaty telefoniczne będą fabrycznie nowe oraz wyposażone w karty SIM, źródło zasilania (akumulator), ładowarki sieciowe oraz akcesoria oferowane przez producenta sprzętu w standardzie. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone aparaty telefoniczne, która zgodna będzie z regulaminem serwisowym i gwarancyjnym producenta sprzętu.
2. Wykonawca dokona przeniesienia i aktywacji numerów telefonicznych przydzielonych przez dotychczasowego operatora zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr. 171, poz. 1800 z późn.zm.). Przeniesienie przydzielonego numeru telefonicznego nie może powodować przerwy w świadczeniu usług telekomunikacyjnych dłuższej niż 3 godziny, pomiędzy godziną 0:00 a godziną 3:00, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010r.
3. Wykonawca dokona przydziału i aktywacji nowego numeru telefonu oraz dostarczy Zamawiającemu kartę SIM.
4. Wykonawca zapewni transmisje głosu w sieci GSM w tym połączenia do sieci komórkowych i stacjonarnych, połączenia krajowe i międzynarodowe. W przypadku połączeń krajowych wykonywanych do krajowych operatorów Wykonawca zapewni rozliczanie sekundowe. Nie dotyczy to połączeń wykonywanych na numery specjalne o podwyższonej płatności oraz płatne infolinie.
5. Wykonawca zapewni dostęp do internetu i transmisję danych w Polsce dla wszystkich abonamentów zgodnie ze specyfiką podaną w załączniku nr 1 oraz dostęp do internetu w roamingu w UE na podstawie wykupionych pakietów tygodniowych, o których mowa w załączniku nr 3 na podstawie każdorazowego zgłoszenia przez Zamawiającego takiej potrzeby na wybranym numerze telefonu komórkowego, a który to jest przedmiotem świadczenia usług telekomunikacyjnych u Wykonawcy.
6. W przypadku połączeń krajowych wykonywanych do krajowych operatorów Wykonawca zapewni rozliczanie sekundowe. Nie dotyczy to połączeń wykonywanych na numery specjalne o podwyższonej płatności oraz płatne infolinie.
7. Wykonawca wyznaczy „opiekuna handlowego” w celu zapewnienia bieżącej obsługi zamówienia drogą elektroniczną oraz telefoniczną w godz. od 8:00 do 15:00 w dni robocze.

Dopuszcza się złożenie oferty:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski
  • w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta ul. Bogumińska 4B pokój nr 115
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
    W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Projekt umowy

Załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Możliwość komentowania jest wyłączona.