W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego wykonanie wznowienia granic nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno – kartograficznych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego:

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

 1. Wykonanie wznowienia granic nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego w Wodzisławiu Śląskim, oznaczonej jako działki nr 3803/26 o pow. 18 m², nr 3804/26 o pow. 512 m², mapa 6, obręb Radlin, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00006180/8, około 16 punktów granicznych.

 2. Termin realizacji zamówienia:

  do dnia 30 czerwca 2017 r.

 3. Warunki płatności:

  Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

 4. Warunki gwarancji:

  Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.

 5. Inne informacje:

  1) Projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

  2) Wszelkich informacji udziela Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Pani Jolanta Rybińska, telefon: 32 4590508. Godziny udzielenia informacji: poniedziałek – środa godz. 7.30- 15.00; czwartek godz. 7.30 – 17.00; piątek godz. 7.30 – 13.00.

 6. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

1) przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno- wysokościowych realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, rozgraniczeń, podziałów oraz sporządzania dokumentów do celów prawnych związanych z wykonaniem zamówienia,

2) przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

 1. Kryteria wyboru oferty:

  Najniższa kwota brutto.

 2. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 17 marca 2017 r. do godz. 12.00

 3. Dopuszcza się złożenie ofert:

 1. w formie pisemnej na adres:

  Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego

  ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski

 2. za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,

 3. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani telefonicznie o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

załącznik do ogłoszenia

umowa wzn. granic

Informacja o wyniku postępowania

Możliwość komentowania jest wyłączona.