W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego wykonanie podziału nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno – kartograficznych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego:

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

 1. Wykonanie podziału nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, położonej przy ul. Leszka w Wodzisławiu Śląskim, oznaczonej jako działka nr 3712/303 o pow. 15.715 m², mapa 6, obręb Radlin, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00041069/1.

  Podział ma na celu wydzielenie działek pod budowę garaży nr 1, 2, 3, 4 oraz nr 5 pozostającej w dotychczasowym użytkowaniu.

 2. Termin realizacji zamówienia:

 1. I etap: do dnia 30 czerwca 2017 r na prace terenowe i kameralne, w tym protokół przejęcia granic i przedłożenie dokumentów wymaganych do wydania postanowienia i decyzji zatwierdzającej podział.

 2. II etap: 30 dni kalendarzowych na stabilizację i okazanie nowych granic, od daty otrzymania informacji (w formie pisemnej, telefonicznej, telefaksu lub e-maila) o uzyskaniu przez decyzję podziałową klauzuli ostateczności, nie później jednak niż do dnia 15 sierpnia 2017r.

 3. Oferent ma obowiązek wskazania w terenie punktów granicznych po podziale na każde żądanie Organizatora przetargu przez okres 2 lat od zakończenia podziału, bez dodatkowej zapłaty.

 1. Warunki płatności:

  Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

 2. Warunki gwarancji:

  Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.

 3. Inne informacje:

  1) Projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

  2) Wszelkich informacji udziela Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Pani Jolanta Rybińska, telefon: 32 4590508. Godziny udzielenia informacji: poniedziałek – środa godz. 7.30- 15.00; czwartek godz. 7.30 – 17.00; piątek godz. 7.30 – 13.00.

 4. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

 1. przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, rozgraniczeń, podziałów oraz sporządzania dokumentów do celów prawnych związanych z wykonaniem zamówienia;

 2. przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

 1. Kryteria wyboru oferty:

  Najniższa kwota brutto.

 2. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 17 marca 2017r do godz. 12.00

 3. Dopuszcza się złożenie ofert:

 1. w formie pisemnej na adres:

  Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.,

  ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski

 2. za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,

 3. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani telefonicznie o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

załącznik do ogłoszenia

załącznik graficzny

Informacja o wyniku postępowania

Możliwość komentowania jest wyłączona.