Wybór hotelu, który zobowiązuje się zapewnić w okresie 1 roku pokoje hotelowe przeznaczone na pomieszczenia tymczasowe w celu wykonania eksmisji dla osób

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:
Wybór hotelu, który zobowiązuje się zapewnić w okresie 1 roku pokoje hotelowe przeznaczone na pomieszczenia tymczasowe w celu wykonania eksmisji dla osób, którym nie zostały przyznane lokale socjalne oraz zapewnia, że pokoje spełniają warunki techniczne dla pomieszczeń tymczasowych zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 150 z dnia 31.01.2014 r.).

Termin realizacji zamówienia:
31 dni od wskazania dnia wskazania rezerwacji pomieszczenia.
Warunki płatności: 14 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury
Inne informacje: Zamawiający Wydział Spraw Obywatelskich Referat Spraw Lokalowych, tel. 32 4590524 e-mail kancelaria@wodzislaw-slaski.pl; osoba do kontaktu: Wojciech Gruszczyk
i Bożena Czarkowska.

Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:
1. Oferta winna zawierać całość przedmiotu zamówienia.
2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu jak załącznik do ogłoszenia.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Dostawcy.
Kryteria wyboru oferty:
1. Zamawiający przyzna zamówienie Dostawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte
w formularzu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena ofertowa).
2. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 22.07.2014 r.
Oferty złożone po w/w terminie nie będą brane pod uwagę.

Dopuszcza się złożenie oferty:
– w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta; ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski .
– osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 115
– za pośrednictwem faksu: nr 32 7218703
– lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich
formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania
umowy.

UMOWA NAJMU POKOI HOTELOWYCH – wzór

druk oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty

Możliwość komentowania jest wyłączona.