WYKAZ nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śl.

WYKAZ
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śl. przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem.
Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2010 r. DZ.U.Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości wykaz niżej wymienionych nieruchomości.

wykaznieruchomości

Możliwość komentowania jest wyłączona.