Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, przeznaczonych do oddania w dzierżawę i w najem

PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚL.
INFORMUJE

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b zgodnie
z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity:
2015 r., poz. 1774 ze zmianami) wywieszony został do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, przeznaczonych
do oddania w dzierżawę i w najem:

1. działkę nr 1494/201, mapa 9, obręb Wodzisław, o powierzchni 45066 m2, położonej przy
ul. Marklowickiej w Wodzisławiu Śląskim na cele rolne.
2. część działki nr 2027/138, mapa 8, obręb Wodzisław, o powierzchni 47,50 m2, położonej przy ul.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wodzisławiu Śląskim jako obejście niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania obiektów budowlanych.
3. część działki nr 1967/150, mapa 8, obręb Wodzisław, o powierzchni 30 m2, położonej przy ul. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Wodzisławiu Śląskim pod garaż wraz z obejściem niezbędnym do prawidłowego
funkcjonowania garażu.
4. część działek nr 3339/205 i 3631/206, mapa 6, obręb Radlin, o powierzchni 24,48 m2, położonej przy ul.
Kokoszyckiej w Wodzisławiu Śląskim pod garaż wraz z obejściem niezbędnym do prawidłowego
funkcjonowania garażu.
Pełna treść wykazu dostępna jest na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Wodzisławia Śl.

Możliwość komentowania jest wyłączona.