Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy II

OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w 2016r.

załącznik do Zarządzenia Nr OR-I.0050.37.2016 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. z dnia 09 lutego 2016r.

Lp. Nr działki Pow.działki

w m²

Rodz.użytku Obręb Nr księgiwieczy-stej Udział w pow.

gruntu i

lokalu

Cena nierucho-mości lokalowej

(lokal + grunt)

gruntu

w zł

Wysokośćbonifikaty

w %

Cena bruttonieruchomości

lokalowej z bonifikatą

Położenie nieruchomości

ulica

Pow.użytko-wa lokalu w m² Pow.przy-należna w m²
1 2 3

4

5

6 7 8

9

10

11

12

13

4. 1210/138 950 B Wodzis-ław GL1W/00009869/3 37/1000 53.347,00 zł 29,5% 37.609,64 zł 26 Marca 23/3 34,96 1,49

 

Lp. Rodzaj zbycia Termin zapłaty Termin wywieszenia

14

15

16

17

Ad.4 bezprzetargowo do dnia spisaniaumowy notarialnej od dnia 24.02.2016do dnia 15.03.2016

Na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej

części nieruchomości gruntowej jest zwolniona od podatku od towarów i usług.

Wykaz wywiesza się na tablicy tut. Urzędu na okres 21 dni.

POBIERZ WYKAZ (odt)

Możliwość komentowania jest wyłączona.