Wykonanie audytu energetycznego oświetlenia ulicznego

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
na „Wykonanie audytu energetycznego, poprzedzonego inwentaryzacją,
oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Miasta Wodzisławia Śląskiego”.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Termin realizacji zamówienia: 60 dni od daty zawarcia umowy.
Warunki płatności: przelew 30 dni od daty wpływu faktury.
Warunki gwarancji: nie dotyczy.
Inne informacje: Miasto udostępni wykaz majątku stanowiącego własność Miasta.
Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:
posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia, tj. wykazanie, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy to w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu audytu oświetlenia ulicznego o zakresie rzeczowym co najmniej 500 szt. opraw każda,
Kryteria wyboru oferty: cena 100%.
Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 27 marca 2015 r., do godziny 1000.
Druk oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Dopuszcza się złożenie oferty:
w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski,
za pośrednictwem faksu pod nr 32 7218703,
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo powiadomieni o wszelkich formalnościach, ktore należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Ewentualne pytania proszę kierować telefonicznie pod numer 32 4590550.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Możliwość komentowania jest wyłączona.