Wykonanie dokumentacji projektowej

ZAPROSZENIE  DO ZŁOŻENIA OFERTY

1.Zamawiający
Urząd Miasta Wodzisław Śl.Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji
Adres : 44-300 Wodzisław Śl. ul Bogumińska 4
tel. :(32) 4590549, (32) 4590442

2.Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.Wykonanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań inwestycyjnych:
a) Budowa oświetlenia drogowego ulicy łącznika ulic Topolowej i Brackiej (zakres: około 250 mb sieci oraz 3 słupy z oprawami),
b)Budowa oświetlenia ulicznego ulicy bocznej Karkoszka (zakres: około 300 mb sieci oraz 4 słupy z oprawami),
c)Budowa oświetlenia ulicznego ulicy bocznej Skrzyszowskiej (zakres: około 550 mb sieci oraz 6 słupów z oprawami),
d)Rozbudowa oświetlenia ulicznego ulicy bocznej Czarneckiego (zakres: dobudowa 4 słupów oraz około 200 mb sieci).
2.Opracowanie specyfikacji technicznej warunków wykonania i odbioru robót.
3.Wykonanie przedmiaru robót.
4.Wykonanie kosztorysu inwestorskiego.
5.Pełnienie nadzoru autorskiego.
Przedmiot zamówienia obejmuje pełny zakres prac projektowych oraz czynności określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z zaleceniami Inwestora.
3.Termin realizacji przedmiotu zamówienia :
Termin rozpoczęcia prac projektowych planuje się na dzień podpisania umowy.
Termin zakończenia prac projektowych ustala się na okres 2,5 miesiąca po uzyskaniu prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego – złożenie przedmiotowej dokumentacji projektowej w tutejszym Wydziale Inwestycji Architektury i Geodezji. ).
4.Oferta winna zawierać:

Wypełniony  formularz oferty, stanowiący integralną część zaproszenia.
5.Cena ofertowa:
Cena ofertowa za wykonaną usługę projektową winna obejmować wykonanie:
–  dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji oświetlenia w/w ulic,
–  przedmiar robót budowlanych,
–  kosztorys robót,
–  specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.
W cenę ofertową należy wliczyć obowiązujący podatek VAT.
6. Wynagrodzenie i sposób płatności
1) Wynagrodzenie określone w cenie ofertowej musi obejmować wszystkie czynności związane z wykonaniem przedmiotowego zamówienia określonego w punkcie 2 niniejszej oferty.
2) Za realizację projektu oraz wszystkich czynności zgodnych z umową Projektant wystawi fakturę VAT, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
3) Podstawę do wystawienia faktury za wykonany projekt będzie stanowić protokół zdawczo odbiorczy dokumentacji projektowej potwierdzony przez pracownika Wydziału Inwestycji Architektury i Geodezji.
7. Kryteria wyboru wykonawcy robót:    najniższa kwota brutto
8. Miejsce i termin składania oferty :

Ofertę  pisemną należy złożyć w  siedzibie  Zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta do dnia 10 czerwca bieżącego roku  do godz. 11.00
Adres : Wydział Inwestycji Miejskich Urząd Miasta Wodzisław Śl.,  ul. Bogumińska 4
fax. (32) 4552463
Szczegółowych informacji udziela Janina Mrozek  kierownik Wydziału Inwestycji Architektury i Geodezji  pod nr telefonu   (32) 4590549,  (32) 4590442.

umowa oświetlenie projekt 4 zadania

Możliwość komentowania jest wyłączona.