Wykonanie druku obwieszczenia Prezydenta Miasta

Ogłoszenie
dla zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na:
„Wykonanie druku obwieszczenia Prezydenta Miasta w sprawie informacji
o numerach oraz granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r.”

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty
cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego:
1. Przygotowanie projektu graficznego obwieszczenia na podstawie materiałów tekstowych dostarczonych przez Zamawiającego (tekst w formacie A4 Word – projekt lub PDF),
2. Dostarczenie w formie papierowej projektu graficznego obwieszczenia do siedziby Zamawiającego. Projekt obwieszczenia musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego,
3. Wykonanie druku obwieszczenia,
4. Parametry druku:
– wymiary: 707 mm x 1000 mm (format B1)
– kolor druku: czarny
– papier ofsetowy 90g/m2
– nakład 130 szt.
5. Dostawa wydrukowanych obwieszczeń do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

Termin realizacji zamówienia:
1. Przedstawienie projektu obwieszczenia w ciągu 2 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
2. Wykonanie i dostarczenie druku obwieszczeń nie później niż w terminie do 8 kwietnia 2014 roku.
Warunki płatności: przelewem w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
Inne informacje: Zamawiający Biuro Administracyjno – Gospodarcze, tel. 32 4590458 e-mail ag@wodzislaw-slaski.pl; osoba do kontaktu: Sylwia Ratajczak

Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:
1. Oferta winna zawierać całość przedmiotu zamówienia.
2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu jak załącznik 1 w ogłoszeniu.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
Kryteria wyboru oferty:
1. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena ofertowa).
2. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 23 marca 2015 r.
Dopuszcza się złożenie oferty:
– w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski .
– osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 115
– za pośrednictwem faksu: nr 32 7218703
– lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich
formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania
umowy.
Załączniki:
1. Formularz ofertowy
Wynik wyboru oferty

Możliwość komentowania jest wyłączona.