Wykonanie operatów szacunkowych

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości
30.000 euro na wykonanie operatów szacunkowych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego:

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:
I. Wykonanie operatów szacunkowych nw. nieruchomości:
1. wykonanie operatu szacunkowego, celem oddania w trwały zarząd i ustalenia z tego tytułu opłat rocznych nieruchomości gruntowej położonej na Os. 1 Maja 16A, obejmującej działkę
nr 547/34 o pow. 0,2972 ha, k.m. 3, obręb Wilchwy, zapisaną w księdze wieczystej GL1W/00052474/3 i działkę nr 550/35 o pow. 0,0055 ha, k.m. 3, obręb Wilchwy, zapisaną
w księdze wieczystej GL1W/00052557/6. Na przedmiotowej nieruchomości znajdują się niżej wymienione budynki:
– budynek krytej pływalni – piętrowy;
– budynek stacji uzdatniania wody.
2. wykonanie operatu szacunkowego, celem oddania w trwały zarząd i ustalenia z tego tytułu opłat rocznych nieruchomości gruntowej położonej przy ul.Skrzyszowskiej – boczna, obejmującej działki nr 1045/10 o pow. 0,0055 ha, nr 1687/38 o pow. 0,6768 ha, nr 1694/38
o pow. 0,4132 ha, nr 1697/10 o pow. 0,0359 ha, k.m. 5, obręb Wodzisław, zapisane w księdze wieczystej GL1W/00052083/5 i działkę nr 1691/38 o pow. 0,6214 ha, k.m. 5, obręb Wodzisław, zapisaną w księdze wieczystej GL1W/00000028/3. Na przedmiotowej nieruchomości znajdują się niżej wymienione budynki:
– boisko piłkarskie z drenażem,
– system nawadniający;
– barak drewniany, ogrodzenie.
3. wykonanie operatu szacunkowego, celem oddania w trwały zarząd i ustalenia z tego tytułu opłat rocznych nieruchomości gruntowej położonej przy ul.Skrzyszowskiej, obejmujące działki
nr 1699/48 o pow. 0,2188 ha, nr 1700/48 o pow. 0,0441 ha, nr 1705/48 o pow. 0,0211 ha,
k.m. 5, obręb Wodzisław, zapisane w księdze wieczystej GL1W/00000028/3 i działkę
nr 1703/48 o pow. 0,0135 ha, k.m. 5, obręb Wodzisław, zapisaną w księdze wieczystej GL1W/00051754/, oraz działkę nr 1702/48 o pow. 0,6696 ha, k.m. 5, obręb Wodzisław, zapisaną w księdze wieczystej GL1W/00052083/5. Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się:
– ogrodzenie;
– boisko piłkarskie murawa o pow. 7000 m2.
4. wykonanie operatu szacunkowego, celem oddania w trwały zarząd i ustalenia z tego tytułu opłat rocznych nieruchomości gruntowej położonej przy ul.Jastrzębskiej, obejmujące działki
nr 1051/195 o pow. 0,5339 ha, nr 1052/195 o pow. 0,4827 ha, k.m. 2, obręb Wilchwy, zapisane
w księdze wieczystej GL1W/00031562/4 i działkę nr 2129/195 o pow. 0,1808 ha, k.m. 2, obręb Wilchwy, zapisaną w księdze wieczystej GL1W/00052111/1. Na przedmiotowej nieruchomości znajdują się niżej wymienione budynki:
– boisko piłkarskie z trybunami;
– budynek zaplecza sportowego dwukondygnacyjny;
– ogrodzenie;
– magazynek blaszany.
5. wykonanie operatu szacunkowego, celem oddania w trwały zarząd i ustalenia z tego tytułu opłat rocznych nieruchomości gruntowej położonej przy ul.Bogumińskiej 8, obejmującej działki nr 553/163 o pow. 0,1519 ha, nr 554/164 o pow. 0,5091 ha, nr 2679/161 o pow. 1,9731 ha,
nr 3514/161 o pow. 1,7247 ha, k.m. 2, obręb Wodzisław, zapisane w księdze wieczystej GL1W/00007018/9. Na przedmiotowej nieruchomości znajdują się niżej wymienione budynki:
– stadion z bieżnią, podgrzewany; wraz z trybunami (trybuna główna zadaszona), ogrodzeniem płyty głównej, oświetlenie;
– ogrodzenie wokół nieruchomości;
– drogi i place;
– 2 szamba;
– pawilon rekreacyjno – sportowy,
– budynek usługowy częściowo podpiwniczony;
– warsztat naprawczy;
– 4 kasy biletowe;
– wieża zegarowa;
– dwa garaże;
– dwa domki campingowe drewniane;
– stacja transformatorowa;
– boisko sportowo – rekreacyjne z ogrodzeniem;
– ogródek jordanowski – plac zabaw dla dzieci;
– korty tenisowe ogrodzone,
– mini – golf;
– kręgielnia;
– brama wjazdowa przesuwana.
II. Termin realizacji zamówienia:
60 dni od daty zawarcia umowy.
III. Warunki płatności:
Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.
IV. Warunki gwarancji:
Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.
V. Inne informacje:
Projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Wszelkich informacji udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Pani Grażyna Grabiec, telefon: 32 4590500. Godziny udzielenia informacji: poniedziałek – środa godz. 7.15 – 15.15; czwartek godz. 7.15 – 17.15; piątek godz. 7.15 – 13.15.
VI. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:
1) przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości
i posiadania tytułu rzeczoznawcy majątkowego.
2) przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).
VII. Kryteria wyboru oferty:
Najniższa cena brutto.
VIII. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 22 września 2014r. do godz. 1000.
IX. Dopuszcza się złożenie ofert:
1) w formie pisemnej na adres:
Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.,
ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.
2) za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,
3) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl, lub mieniekomunalne@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Załączniki:

projekt umowy

oferta cenowa

Wybór oferty

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.