Wykonanie operatów szacunkowych

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości
30.000 euro na wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego
:

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

 1. Wykonanie nw. operatów szacunkowych:

 1. wyceny prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej
  w Wodzisławiu Śl. przy ul.Ks.Konstancji 5, oznaczonej jako działki nr 1575/334 i 2638/334
  o pow. 0,0223 ha, karta mapy 3, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00003606/0 z wyodrębnieniem prawa własności gruntu i prawa własności budynku dla potrzeb regulacji stanu prawnego nieruchomości na podstawie art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego.

 2. wykonanie operatu szacunkowego określającego stawkę miesięczną odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości gruntowej obejmującej działki nr 1575/334
  i 2638/334 o pow. 0,0223 ha, karta mapy 3, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00003606/0, za okres od października 2009r do października 2014r.

 1. Termin realizacji zamówienia:

30 dni od daty zawarcia umowy.

 1. Warunki płatności:

  Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

 2. Warunki gwarancji:

  Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.

 3. Inne informacje:

 • Projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 • Wszelkich informacji udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Pani Grażyna Grabiec, telefon: 32 4590500.

 • Godziny udzielenia informacji: poniedziałek – środa godz. 7.15 – 15.15; czwartek godz. 7.15 – 17.15; piątek godz. 7.15 – 13.15.

 1. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

 1. przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomościami
  i posiadania tytułu rzeczoznawcy majątkowego.

 2. przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

 1. Kryteria wyboru oferty:

  Najniższa kwota brutto.

 2. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 23 czerwca 2014r. do godz. 1000.

 3. Dopuszcza się złożenie ofert:

 1. w formie pisemnej na adres:

  Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.,

  ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.

 2. za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,

 3. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl, lub mieniekomunalne@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Projekt umowy

Oferta cenowa
Wybór oferty działki 1575/334 i 2638/334

Możliwość komentowania jest wyłączona.