Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie operatów szacunkowych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego:

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:
I. A/. Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową aktualnego sposobu użytkowania samodzielnego lokalu mieszkalnego, udziału w części wspólnej nieruchomości, oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej. Operat szacunkowy zostanie wykorzystany dla potrzeb sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:
lokal mieszkalny nr 1/4 położony w budynku przy ul. Stefana Żeromskiego w Wodzisławiu Śl. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 1598138, o pow. 785 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej KW GL1W/00008242/5, stanowiącej własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śl.
B/. Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową aktualnego sposobu użytkowania samodzielnego lokalu mieszkalnego, udziału w części wspólnej nieruchomości,oraz udziału w prawie własności ułamkowej części nieruchomości gruntowej. Operat szacunkowy zostanie wykorzystany dla potrzeb sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:
lokal mieszkalny nr 40/9 położony w budynku przy ul. Tysiąclecia w Wodzisławiu Śl. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 1608/138 o pow. 1550 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej KW GL1W/00051760/8, stanowiącej własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śl.
II. Termin realizacji zamówienia:
do dnia 15 września 2016r.
III. Warunki płatności:
Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.
IV. Warunki gwarancji:
Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.
V. Inne informacje:
Projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Wszelkich informacji udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji – Grażyna Grabiec, telefon: 32 4590500. Godziny udzielenia informacji: poniedziałek – środa godz. 7.15 – 15.15; czwartek godz. 7.15 – 17.15; piątek godz. 7.15 – 13.15.
VI. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:
przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomościami
i posiadania tytułu rzeczoznawcy majątkowego.
przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).
VII. Kryteria wyboru oferty:
Najniższa kwota brutto.
VIII. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 02 sierpnia 2016r.
IX. Dopuszcza się złożenie ofert:
1) w formie pisemnej na adres: Urzędu Miasta Wodzisławia Śl., ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.
2) za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,
3) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl,
W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Załączniki:

załącznik nr 1

projekt umowy

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie operatów szacunkowych:

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu na wykonanie nw. operatów szacunkowych:
A/.
Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową aktualnego sposobu użytkowania samodzielnego lokalu mieszkalnego, udziału w części wspólnej nieruchomości, oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej. Operat szacunkowy zostanie wykorzystany dla potrzeb sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:
•lokal mieszkalny nr 1/4 położony w budynku przy ul. Stefana Żeromskiego w Wodzisławiu Śl. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 1598138, o pow. 785 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej KW GL1W/00008242/5, stanowiącej własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śl.
B/.
Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową aktualnego sposobu użytkowania samodzielnego lokalu mieszkalnego, udziału w części wspólnej nieruchomości,oraz udziału w prawie własności ułamkowej części nieruchomości gruntowej. Operat szacunkowy zostanie wykorzystany dla potrzeb sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:
•lokal mieszkalny nr 40/9 położony w budynku przy ul. Tysiąclecia w Wodzisławiu Śl. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 1608/138 o pow. 1550 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej KW GL1W/00051760/8, stanowiącej własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śl., w formie zaproszenia do złożenia oferty cenowej została wybrana oferta:
Pan Paweł Józefowski
Wycena Nieruchomości
ul.Sowińskiego 17/26, 40-018 Katowice
za kwotę 369,00 zł brutto. W przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne wpłynęły 3 kompletne oferty, w tym 1 oferta wpłynęła po terminie. Kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty była najniższa cena brutto za wykonanie zamówienia.

Możliwość komentowania jest wyłączona.