Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego:

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:
I. Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl., położonej
w Wodzisławiu Śl. przy ul. Jastrzębskiej, oznaczonej jako działka nr 2545/15, o pow. 75 m2, karta mapy 6, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00066567/3, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oznaczonych jako działka nr 1108/5 zapisanej w księdze wieczystej GL1W/00032522/9 oraz działka nr 2544/15 zapisana w księdze wieczystej GL1W/00031538/7.
II. Termin realizacji zamówienia:
Do dnia 19 grudnia 2014r.
III. Warunki płatności:
Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.
IV. Warunki gwarancji:
Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.
V. Inne informacje:
Projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Wszelkich informacji udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Pani Grażyna Grabiec, telefon: 32 4590500. Godziny udzielenia informacji: poniedziałek – środa godz. 7.15 – 15.15; czwartek godz. 7.15 – 17.15; piątek godz. 7.15 – 13.15.
VI. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:
1) przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomościami
i posiadania tytułu rzeczoznawcy majątkowego.
2) przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).
VII. Kryteria wyboru oferty:
Najniższa kwota brutto.
VIII. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 14 listopada 2014r. do godz. 1000.
IX. Dopuszcza się złożenie ofert:
1) w formie pisemnej na adres:
Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.,
ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.
2) za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,
3) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl, lub mieniekomunalne@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Projekt umowy

Załącznik

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie operatu szacunkowego:

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl., położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Jastrzębskiej, oznaczonej jako działka nr 2545/15, o pow. 75 m2, karta mapy 6, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00066567/3, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oznaczonych jako działka nr 1108/5 zapisanej w księdze wieczystej GL1W/00032522/9 oraz działka nr 2544/15 zapisana w księdze wieczystej GL1W/00031538/7, w formie zaproszenia do złożenia oferty cenowej została wybrana oferta:

Biuro Obsługi Nieruchomości,Wycen i Konsultingu „MERITUM”
Halina Wieczorek – Nowak
ul.Łukasiewicza 9c/38
41-707 Ruda Śląska
za kwotę 387,45 zł. brutto.

W przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne wpłynęło 7 kompletnych ofert. Kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty była najniższa cena brutto za wykonanie zamówienia.

Możliwość komentowania jest wyłączona.