Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego:

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

 1. A/.Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej zabudowanej przepompownią, stanowiącą własność Przedsiębiorstwa Wodociągów
  i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wodzisławiu Śl., obejmującej działki nr 2560/170, o pow. 0,0260 ha, k.m.2, obręb Wodzisław zapisanej w księdze wieczystej GL1W/00032265/9, celem jej przekazania na rzecz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

  B/.Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość prawa służebności gruntowej na działce nr 3561/170, k.m.2, obręb Wodzisław, zapisanej w księdze wieczystej GL1W/00032265/9, polegającej na prawie przechodu i przejazdu do działki nr 3560/170,
  na której zlokalizowana jest przepompownia.

 2. Termin realizacji zamówienia:

do dnia 12 sierpnia 2016r.

 1. Warunki płatności:

  Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

 2. Warunki gwarancji:

  Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.

 3. Inne informacje:

 • projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 • Wszelkich informacji udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Pani Grażyna Grabiec, telefon: 32 4590500. Godziny udzielenia informacji: poniedziałek – środa godz. 7.15 – 15.15; czwartek godz. 7.15 – 17.15; piątek godz. 7.15 – 13.15.

 1. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

 • przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomościami
  i posiadania tytułu rzeczoznawcy majątkowego.

 • przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

 1. Kryteria wyboru oferty:

  Najniższa kwota brutto.

 2. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 11 lipca 2016r., do godz. 1200 .

 3. Dopuszcza się złożenie ofert:.

 1. w formie pisemnej na adres: Urzędu Miasta Wodzisławia Śl., ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.

 2. za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,

 3. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl, lub mieniekomunalne@wodzislaw-slaski.pl

Liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.

Wszystkie oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Załączniki:

Projekt umowy

Oferta cenowa

 

Wodzisław Śląski, dnia 20.07.2016r.

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie operatu szacunkowego:

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu w formie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na:

A/. wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej zabudowanej przepompownią, stanowiącą własność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wodzisławiu Śl., obejmującej działki nr 2560/170, o pow. 0,0260 ha, k.m.2, obręb Wodzisław zapisanej w księdze wieczystej GL1W/00032265/9, celem jej przekazania na rzecz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji;

B/. wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość prawa służebności gruntowej na działce nr 3561/170, k.m.2, obręb Wodzisław, zapisanej w księdze wieczystej GL1W/00032265/9, polegającej na prawie przechodu i przejazdu do działki nr 3560/170, na której zlokalizowana jest przepompownia, została wybrana oferta nw. firmy:

Firma Consultingowo-Doradcza

VALUER” Zespół Rzeczoznawców

Barbara Sobik-Molitor, Krzysztof Molitor

ul.Jarzębinowa 21, 44-240 Żory

za kwotę 687,57 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne wpłynęło 5 kompletnych ofert. Kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty była najniższa cena brutto za wykonanie zamówienia.

Możliwość komentowania jest wyłączona.