Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartości rynkową aktualnego sposobu użytkowania samodzielnego lokalu mieszkalnego,

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:
I. Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartości rynkową aktualnego sposobu użytkowania samodzielnego lokalu mieszkalnego, udziału w części wspólnej nieruchomości i sprzedaży części nieruchomości gruntowej. Operat szacunkowy zostanie wykorzystany dla potrzeb sprzedaży
w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:
Lokal mieszkalny Nr 37/10 położony w budynku przy ul.kard.S.Wyszyńskiego w Wodzisławiu Śl. Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działkach
nr 1785/138 i 1455/138, o łącznej pow. 1994 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanych w księdze wieczystej KW GL1W/00053152/7 stanowiących własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śl.
II. Termin realizacji zamówienia:
30 dni od daty zawarcia umowy.
III. Warunki płatności:
Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.
IV. Warunki gwarancji:
Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.
V. Inne informacje:
Projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Wszelkich informacji udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Pani Grażyna Grabiec, telefon: 32 4590500. Godziny udzielenia informacji: poniedziałek – środa godz. 7.15 – 15.15; czwartek godz. 7.15 – 17.15; piątek godz. 7.15 – 13.15.
VI. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:
1) przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości
i posiadania tytułu rzeczoznawcy majątkowego.
2) przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).
VII. Kryteria wyboru oferty:
Najniższa kwota brutto.
VIII. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 15 lipca 2014r. do godz. 1200.
IX. Dopuszcza się złożenie ofert:
1) w formie pisemnej na adres:
Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.,
ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.
2) za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,
3) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl, lub mieniekomunalne@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

załącznik – lokal ul.Wyszyńskiego 37-10

umowa – ul.Wyszyńskiego 37-10

WYNIK WYBORU OFERTY Ogłoszenie o przteragu na wykonanie udsług geodezyjno-kartograficznych na rzecz Miasta ul.Wyszyńskieg z 9 lipca

Możliwość komentowania jest wyłączona.