Wykonanie podziału nieruchomości gruntowej położonej przy ul.Paderewskiego

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:
I. Wykonanie podziału nieruchomości gruntowej położonej przy ul.Paderewskiego
w Wodzisławiu Śląskim, obejmującej działkę nr 987/143 o pow. 0,0054 ha, k.m.1, obręb Zawada, stanowiącej własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śląskiego, zapisanej w księdze wieczystej GL1W/00069369/6 – podział ma na celu wydzielenie 2 działek.
II. Termin realizacji zamówienia:
1) 90 dni kalendarzowych na prace terenowe i kameralne, od daty podpisania umowy, w tym protokół przejęcia granic i przedłożenie dokumentów wymaganych do wydania decyzji zatwierdzającej podział. Termin ten nie obejmuje czasu na stabilizację i okazanie nowych granic.
2) po otrzymaniu informacji (w formie pisemnej, telefonicznej, telefaksu lub e-maila)
o uzyskaniu przez decyzję podziałową klauzuli ostateczności, należy dokonać czynności okazania granic i utrwalenie nowych punktów granicznych znakami granicznymi według zasad określonych w przepisach o geodezji i kartografii, w terminie do dnia 19 grudnia 2014r.
III. Warunki płatności:
Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.
IV. Warunki gwarancji:
Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.
V. Inne informacje:
Projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Wszelkich informacji udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Pani Grażyna Grabiec, telefon: 32 4590500. Godziny udzielenia informacji: poniedziałek – środa godz. 7.15 – 15.15; czwartek godz. 7.15 – 17.15; piątek godz. 7.15 – 13.15.
VI. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:
1) przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie geodezyjnych pomiarow sytuacyjno-wysokościowych realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, rozgraniczeń, podziałów oraz sporządzania dokumentów do celów prawnych związanych z wykonaniem zamówienia;
2) przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).
VII. Kryteria wyboru oferty:
Najniższa kwota brutto.
VIII. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 25 lipca 2014r. do godz. 10.00.
IX. Dopuszcza się złożenie ofert:
1) w formie pisemnej na adres:
Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.,
ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.
2) za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,
3) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl, lub mieniekomunalne@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Umowa – podział ul.Paderewskiego

załącznik – podział ul.Paderewskiego-1

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu wykonanie podziału nieruchomości gruntowej położonej przy ul.Paderewskiego w Wodzisławiu Śląskim, obejmującej działkę nr 987/143 o pow. 0,0054 ha, k.m.1, obręb Zawada, stanowiącej własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śląskiego, zapisanej w księdze wieczystej GL1W/00069369/6 – podział ma na celu wydzielenie 2 działek,
w formie zaproszenia do złożenia oferty cenowej została wybrana oferta:

GeoCAD Katarzyna Wojtas
Os.Podzamcze sek. „C” 20/4
48/-300 Nysa
za kwotę 1.800,00 zł. brutto.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty. Kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty była najniższa cena brutto za wykonanie zamówienia.

Możliwość komentowania jest wyłączona.