Wykonanie projektu podziału nieruchomości gruntowych

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

wykonanie projektu podziału nieruchomości gruntowych stanowiących własność osób fizycznych w trybie przepisów art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998r. nr 233, poz. 872 z późn. zm.) – wydzielenie z 6 nieruchomości działki drogowe zajęte pod pas drogowy gminnej drogi publicznej – ul. Bolesława Krupińskiego w dniu 31 grudnia 1998r. Podział obejmuje działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami: 948/181, 949/181, 1212/151, 1213/151, 1399/149, 2632/150, 2634/150 – arkusz mapy 6, obręb Radlin.

Termin realizacji zamówienia:
90 dni od dnia podpisania umowy na prace terenowe i kameralne, w tym protokół przyjęcia granic i przedłożenie dokumentów niezbędnych do wydania decyzji zatwierdzającej podział przez Wojewodę (mapa z projektem podziału, mapa ewidencyjna) oraz stabilizację tymczasową i okazanie granic w terenie.

Warunki płatności:
przelew do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Warunki gwarancji:
12 miesięcy od daty wykonania.

Inne informacje:
wszelkich informacji związanych z przedmiotową sprawą udzieli Katarzyna Salwiczek-Podeszwa – Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego tel. 32 / 45-90-558 od poniedziałku do środy w godz. od 7:15 do 15:15, czwartek od 7:15 do 17:15, piątek od 7:15 do 13:15.

Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:
1) przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie rozgraniczeń i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia,
2) przedstawienia dokumentów potwierdzających, że osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

Kryteria wyboru oferty:
najkorzystniejsza cena brutto.

Ofertę stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia zawierającą żądane informacje należy złożyć do dnia 16 marca 2015 r. do godz. 12:00.

Dopuszcza się złożenie oferty:
– w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski
– za pośrednictwem faksu: 32 / 72 18 703
– lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
z dopiskiem: „Oferta na wykonanie podziałów działek zajętych pod ul. Bolesława Krupińskiego”.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Załączniki

Wzór umowy

Oferta

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu na wykonanie projektu podziału nieruchomości gruntowych stanowiących własność osób fizycznych w trybie przepisów art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998r. nr 233, poz. 872 z późn. zm.) – wydzielenie z 6 nieruchomości działki drogowe zajęte pod pas drogowy gminnej drogi publicznej – ul. Bolesława Krupińskiego w dniu 31 grudnia 1998r. Podział obejmuje działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami: 948/181, 949/181, 1212/151, 1213/151, 1399/149, 2632/150, 2634/150 – arkusz mapy 6, obręb Radlin

została wybrana oferta:

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne

mgr inż. Witold Figura

Osiedle Dąbrówki 13/2

44-286 Wodzisław Śląski

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło 5 ofert. Kryterium, jakim kierował się Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty była najniższa cena brutto za wykonanie zamówienia.

Możliwość komentowania jest wyłączona.