Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości
30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno – kartograficznych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego:

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:
I. Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śląskiego w celu ustalenia przebiegu granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie dla nieruchomosci położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul.Wiejskiej oznaczonej jako działka nr 500/101, k.m.1, obręb Marusze, o pow. 0,9788 ha, zapisanej w księdze wieczystej GL1W/00066567/3,
a działkami sąsiednimi nr 94,102,103,104 k.m. 1 obręb Marusze oraz działki nr 179 k.m. 6 obręb Turza, według zasad określonych w przepisach dotyczących geodezji i kartografii, zgodnie z normami prawnymi obowiązującymi w tym zakresie tj. ustawy prawo geodezyjne
i kartograficzne oraz przepisami szczególnymi.
Przygotowanie materiałów do wydania decyzji o rozgraniczeniu zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodeyzjne i kartograficzne (Dz.U.z 2010r. Nr 193 poz. 1287
z póź. zm.) oraz Rozporządzenia MSWIA oraz RIGŻ w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz.U. z 1999r. Nr 45 poz. 453 z póź. zm).
II. Termin realizacji zamówienia:
1. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień 30 września 2015r.
2. Termin określony w pkt. 1 rozumiany jest jako data podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.
III. Warunki płatności:
Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.
IV. Warunki gwarancji:
Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.
V. Inne informacje:
Projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi zalącznik do niniejszego ogłoszenia.
Wszelkich informacji udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Pani Grażyna Grabiec, telefon: 32 4590500. Godziny udzielenia informacji: poniedziałek – środa godz. 7.15 – 15.15; czwartek godz. 7.15 – 17.15; piątek godz. 7.15 – 13.15.
VI. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:
1) przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie geodezyjnych pomiarow sytuacyjno-wysokościowych realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, rozgraniczeń, podziałów oraz sporządzania dokumentów do celów prawnych związanych z wykonaniem zamówienia;
2) przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).
VII. Kryteria wyboru oferty:
Najniższa kwota brutto.
VIII. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 30 kwietnia 2015r. do godz. 1000.
IX. Dopuszcza się złożenie ofert:
1) w formie pisemnej na adres:
Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.,
ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.
2) za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,
3) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl, lub mieniekomunalne@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Załączniki:

Projekt umowy

Formularz ofertowy
Wynik postępowania

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.