Wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych

Ogłoszenie dla zamówienia na wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:
wykonanie wznowienia 3 znaków granicznych w trybie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity, Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) dla działek położonych w jednostce ewidencyjnej Wodzisław Śląski, obręb Wodzisław, arkusz mapy 2, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami 3411/249, 3413/249, ujawnionych w księdze wieczystej GL1W/00065995/5, usytuowanych przy ul. Radlińskiej.
Termin realizacji zamówienia:
I etap: 45 dni od dnia podpisania umowy – na okazanie granic w terenie, przedłożenie kopii protokołu z czynności wznowienia znaków granicznych oraz podanie informacji o ewentualnych zmianach dotyczących danych ewidencyjnych.
II etap: 45 dni od dnia zakończenia I etapu – na przedłożenie mapy zasadniczej wraz z protokołem potwierdzającym przyjecie operatu ze wznowienia granic do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i przygotowanie dokumentów do ewentualnych zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz księdze wieczystej, których kopie należy przedłożyć Zamawiającemu.
Warunki płatności:
przelew do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
Warunki gwarancji:
12 miesięcy od daty wykonania.
Inne informacje:
Wszelkich informacji związanych z przedmiotową sprawą udzieli Pani Katarzyna SalwiczekPodeszwa – Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego tel. 32 / 45-90-558 od poniedziałku do środy w godz. od 7:15 do 15:15, czwartek od 7:15 do 17:15, piątek od 7:15 do 13:15.
Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:
1) przedłożenia uprawnień zawodowych w zakresie rozgraniczeń i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,
2) przedłożenia dokumentów potwierdzających, że osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).
Kryteria wyboru oferty:
najkorzystniejsza cena brutto.
Ofertę stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia zawierającą żądane informacje należy złożyć do dnia 4 września 2014 r. do godz. 12:00.
Dopuszcza się złożenie oferty:
– w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski
– za pośrednictwem faksu: 32 / 72 18 703
– lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
z dopiskiem: „Oferta na wykonanie wznowienia znaków granicznych działek nr 3411/249, 3413/249 usytuowanych przy ul. Radlińskiej”.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

 

Projekt umowy

Wybór oferty

Możliwość komentowania jest wyłączona.