Wykonanie usług geodezyjno – kartograficznych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego – ul. Batalionów Chłopskich

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Wykonanie podziału nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śl., położonej przy ul.Batalionów Chłopskich w Wodzisławiu Śl. obejmującej działkę nr 1840/177 o pow. 0,0671 ha, k.m 2, obręb Wilchwy, zapisanej w księdze wieczystej GL1W/00018487/7, zatwierdzony postanowieniem Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego nr IAG.VIII.6831.00062.2012 z dnia 23.11.2012r. – podział ma na celu wydzielenie 3 działek.

Termin realizacji zamówienia:

90 dni kalendarzowych na prace terenowe i kameralne, od daty podpisania umowy, w tym protokół przejęcia granic i przedłożenie dokumentów wymaganych do wydania decyzji zatwierdzającej podział. Termin ten nie obejmuje czasu na stabilizację i okazanie nowych granic.

 

30 dni kalendarzowych na stabilizację i okazanie nowych granic, od daty otrzymania informacji (w formie pisemnej, telefonicznej, telefaksu lub e-maila) o uzyskaniu przez decyzję podziałową klauzuli ostateczności.

Warunki płatności:

Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

Warunki gwarancji:

Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.

Inne informacje:

Wszelkich informacji udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Pani Grażyna Grabiec, telefon: 32 4590500.

Godziny udzielenia informacji: poniedziałek – środa godz. 7.15 – 15.15; czwartek godz. 7.15 – 17.15; piątek godz. 7.15 – 13.15.

Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie geodezyjnych pomiarow sytuacyjno-wysokościowych realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, rozgraniczeń, podziałów oraz sporządzania dokumentów do celów prawnych związanych z wykonaniem zamówienia;

przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

Kryteria wyboru oferty:

Najniższa kwota netto.

Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 14 maja 2014 r. do godz. 12:00.

Dopuszcza się złożenie ofert:
w formie pisemnej na adres:

Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.,
ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.

za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl, lub mieniekomunalne@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

załącznik – podział ul.Bat. Chłopskich
2. wybór oferty

Możliwość komentowania jest wyłączona.