Wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych – unieważnienie

Informacja o unieważnieniu ogłoszenia dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego

W związku ze zmianą przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego ustawą z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014r. poz. 897)

UNIEWAŻNIAMY

postępowanie ogłoszone w dniu 23 lipca 2014 r. o udzielenie zamówienia publicznego polegające na wykonaniu wyciągu głównego z wykazu zmian gruntowych dla nieruchomości objętej księgą wieczystą nr GL1W/00042652/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim, niezbędnego do ujawnienia podziału nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Wodzisław Śląski, obręb Wodzisław, arkusz mapy 1, oznaczonej jako działka nr 457/56 o pow. 0,3855 ha, zajętej pod drogę.

Możliwość komentowania jest wyłączona.