Wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:
wykonanie wyciągu głównego z wykazu zmian gruntowych dla nieruchomości objętej księgą wieczystą nr GL1W/00042652/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim, niezbędnego do ujawnienia podziału nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Wodzisław Śląski, obręb Wodzisław, arkusz mapy 1, oznaczonej jako działka nr 457/56 o pow. 0,3855 ha, zajętej pod drogę.
Termin realizacji zamówienia:
60 dni od dnia podpisania umowy.
Warunki płatności:
przelew do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
Warunki gwarancji:
12 miesięcy od daty wykonania.
Inne informacje:
wszelkich informacji związanych z przedmiotową sprawą udzieli Pani Katarzyna SalwiczekPodeszwa – Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego tel. 32 / 45-90-558 od poniedziałku do środy w godz. od 7:15 do 15:15, czwartek od 7:15 do 17:15, piątek od 7:15 do 13:15.
Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:
1) przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie rozgraniczeń i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia,
2) przedstawienia dokumentów potwierdzających, że osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).
Kryteria wyboru oferty:
najkorzystniejsza cena brutto.
Ofertę stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia zawierającą żądane informacje należy złożyć do dnia 31 lipca 2014 r. do godz. 12:00.
Dopuszcza się złożenie oferty:
– w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski
– za pośrednictwem faksu: 32 / 72 18 703
– lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
z dopiskiem: „Oferta na wykonanie wyciągu głównego z wykazu zmian gruntowych dla nieruchomości objętej księgą wieczystą nr GL1W/00042652/2”.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Załącznik do pobrania

Informacja o unieważnieniu ogłoszenia dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego

W związku ze zmianą przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego ustawą z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014r. poz. 897)

UNIEWAŻNIAM

postępowanie ogłoszone w dniu 23 lipca 2014 r. o udzielenie zamówienia publicznego polegające na wykonaniu wyciągu głównego z wykazu zmian gruntowych dla nieruchomości objętej księgą wieczystą nr GL1W/00042652/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim, niezbędnego do ujawnienia podziału nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Wodzisław Śląski, obręb Wodzisław, arkusz mapy 1, oznaczonej jako działka nr 457/56 o pow. 0,3855 ha, zajętej pod drogę.

Możliwość komentowania jest wyłączona.