Wykonanie wyceny dla potrzeb sprzedaży w drodze przetargu

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego:

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

 1. A/. Wykonanie wyceny dla potrzeb sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl., położonych w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kolejowej, karta mapy 8 i 3, obręb Wodzisław, oznaczonych jako działki:

  – nr 3414/141, o pow. 3670 m2, opisana w księdze wieczystej GL1W/00007340/5,

  – nr 2662/108, o pow. 3053 m2, opisana w księdze wieczystej GL1W/00031968/0,

  – nr 2660/108, o pow. 6011 m2, opisana w księdze wieczystej GL1W/00007231/8,

  – nr 2658/108, o pow. 6200 m2, opisana w księdze wieczystej GL1W/00048351/4.

  B/. Wykonanie wyceny dla potrzeb sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl., położonych w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kolejowej, karta mapy 8, obręb Wodzisław, oznaczonych jako działki:

  – nr 2666/108, o pow. 9747 m2, opisana w księdze wieczystej GL1W/00007340/5,

  – nr 2655/106, o pow. 672 m2, opisana w księdze wieczystej GL1W/00068994/9.

 2. Termin realizacji zamówienia:

do dnia 12 sierpnia 2016r.

 1. Warunki płatności:

  Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

 2. Warunki gwarancji:

  Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.

 3. Inne informacje:

 • projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 • Wszelkich informacji udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Pani Grażyna Grabiec, telefon: 32 4590500. Godziny udzielenia informacji: poniedziałek – środa godz. 7.15 – 15.15; czwartek godz. 7.15 – 17.15; piątek godz. 7.15 – 13.15.

 1. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

 • przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomościami
  i posiadania tytułu rzeczoznawcy majątkowego.

 • przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

 1. Kryteria wyboru oferty:

  Najniższa kwota brutto.

 2. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 11 lipiec 2016r. do godz. 1200

 3. Dopuszcza się złożenie ofert:

 1. w formie pisemnej na adres: Urzędu Miasta Wodzisławia Śl., ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.

 2. za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,

 3. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl, lub mieniekomunalne@wodzislaw-slaski.pl

Liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.

Wszystkie oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Załączniki:

Projekt umowy

Oferta cenowa

 

Wodzisław Śląski, dnia 20.07.2016r.

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie operatu szacunkowego:

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu w formie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na:

A/. Wykonanie wyceny dla potrzeb sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl., położonych w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kolejowej, karta mapy 8 i 3, obręb Wodzisław, oznaczonych jako działki:

– nr 3414/141, o pow. 3670 m2, opisana w księdze wieczystej GL1W/00007340/5,

– nr 2662/108, o pow. 3053 m2, opisana w księdze wieczystej GL1W/00031968/0,

– nr 2660/108, o pow. 6011 m2, opisana w księdze wieczystej GL1W/00007231/8,

– nr 2658/108, o pow. 6200 m2, opisana w księdze wieczystej GL1W/00048351/4.

B/. Wykonanie wyceny dla potrzeb sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl., położonych w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kolejowej, karta mapy 8, obręb Wodzisław, oznaczonych jako działki:

– nr 2666/108, o pow. 9747 m2, opisana w księdze wieczystej GL1W/00007340/5,

– nr 2655/106, o pow. 672 m2, opisana w księdze wieczystej GL1W/00068994/9,

została wybrana oferta nw. firmy:

Firma Consultingowo-Doradcza

VALUER” Zespół Rzeczoznawców

Barbara Sobik-Molitor, Krzysztof Molitor

ul.Jarzębinowa 21, 44-240 Żory

za kwotę 811,80 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne wpłynęło 6 kompletnych ofert. Kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty była najniższa cena brutto za wykonanie zamówienia.

Możliwość komentowania jest wyłączona.