Wykonanie wyciągu głównego

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości
30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno – kartograficznych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego:

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:
I. Wykonanie wyciągu głównego, celem ujawnienia podziału działki nr 455/318, k.m. 3, obręb Wodzisław o pow. 0,0640 ha, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00006173/6, położonej
w Wodzisławiu Śl. przy ul.Kościelnej.
– Działki po podziale: nr 3090/318 o pow. 0,0027 ha; nr 3091/318 o pow. 0,0613 ha.
II. Termin realizacji zamówienia:
30 dni od daty zawarcia umowy.
III. Warunki płatności:
Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.
IV. Warunki gwarancji:
Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.
V. Inne informacje:
Projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Wszelkich informacji udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Pani Grażyna Grabiec, telefon: 32 4590500. Godziny udzielenia informacji: poniedziałek – środa godz. 7.15 – 15.15; czwartek godz. 7.15 – 17.15; piątek godz. 7.15 – 13.15.
VI. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:
1) przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, rozgraniczeń, podziałów oraz sporządzania dokumentów do celów prawnych związanych z wykonaniem zamówienia;
2) przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).
VII. Kryteria wyboru oferty:
Najniższa kwota brutto.
VIII. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 12 września 2014r. do godz. 1000.
IX. Dopuszcza się złożenie ofert:
1) w formie pisemnej na adres:
Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.,
ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.
2) za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,
3) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl, lub mieniekomunalne@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Załączniki:

Projekt umowy

Formularz ofertowy

 

Wodzisław Śląski dnia 10.09.2014r.

 

Informacja o unieważnieniu ogłoszenia dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno – kartograficznych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Unieważniam ogłoszone w dniu 8 września 2014 r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące przedłożenia oferty cenowej na wykonanie wyciągu głównego, celem ujawnienia podziału działki nr 455/318, k.m. 3, obręb Wodzisław o pow. 0,0640 ha, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00006173/6, położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kościelnej.
– Działki po podziale: nr 3090/318 o pow. 0,0027 ha; nr 3091/318 o pow. 0,0613 ha.

Możliwość komentowania jest wyłączona.