Zakup i dostawa pudeł archiwizacyjnych dla potrzeb Urzędu Miasta

Ogłoszenie

dla zamówienia publicznego o wartości

nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na:

Zakup i dostawę pudeł archiwizacyjnych dla potrzeb Urzędu Miasta Wodzisławia Ślaskiego”

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości

nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty

cenowej na wykonanie i dostawę

Pudeł archiwizacyjnych na dokumenty formatu A4 z tektury litej – 1000 szt.

Pudło o dużej wytrzymałości mechanicznej. Szczególnie polecane do urzędów, banków, zakładów pracy. Pudło z polami do opisu.

Okres użytkowania do 50 lat.

Materiał: tektura lita pH < 7.0

Gramatura 1000g/m2

Wymiary 320x250x110

Termin realizacji zamówienia:

– terminie 7 dni od dnia otrzymania zamówienia

Warunki płatności: 14 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury

Warunki gwarancji: co najmniej 12 m-cy od daty dostawy

Inne informacje: Zamawiający Biuro Administracyjno – Gospodarcze, tel. 32 4590458 e-mail ag@wodzislaw-slaski.pl; osoba do kontaktu: Sylwia Ratajczak

Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:

  1. Oferta winna zawierać całość przedmiotu zamówienia.
  2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu jak załącznik do ogłoszenia.
  3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Dostawcy.

Kryteria wyboru oferty:

  1. Zamawiający przyzna zamówienie Dostawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte
    w formularzu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena ofertowa).
  2. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 11.07.2016 r.

Dopuszcza się złożenie oferty:

w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta; ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski .

osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 115

za pośrednictwem faksu: nr 32 7218703

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed realizacją zamówienia.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. ogłoszenie wyniku

Możliwość komentowania jest wyłączona.