Zakup materiałów biurowych w związku z wyborami

Ogłoszenie
dla zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na:
„Zakup materiałów biurowych w związku z wyborami do Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego oraz wyboru Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego
w dniu 16 listopada 2014 r.”

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty
cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego „Formularz ofertowy”

Termin realizacji zamówienia: w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.
Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
Warunki gwarancji: co najmniej 12 m-cy od daty dostawy
Inne informacje: Zamawiający Biuro Administracyjno – Gospodarcze, tel. 32 4590458 e-mail ag@wodzislaw-slaski.pl; osoba do kontaktu: Sylwia Ratajczak

Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:
1. Oferta winna zawierać całość przedmiotu zamówienia.
2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu jak załącznik nr1 w ogłoszeniu.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Dostawcy.

Kryteria wyboru oferty:
1. Zamawiający przyzna zamówienie Dostawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte
w formularzu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena ofertowa).
2. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 13.10.2014 r.
Dopuszcza się złożenie oferty:
– w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski .
– osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 115
– za pośrednictwem faksu: nr 32 7218703
– lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich
formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania
umowy.

Modyfikacja treści ogloszenia

 

Załączniki:

1. druk oferty – po modyfikacji

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ogłoszonym w dniu 07.10.2014 r. o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na zadanie pod nazwą:
„Zakup materiałów biurowych w związku z wyborami do Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego oraz wyboru Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego
w dniu 16 listopada 2014 r.”

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę
Partner w Biurze Sp. z o.o.
41-803 Zabrze ul. Ogrodowa 5
Cena oferty brutto: 1.682,14 zł

Możliwość komentowania jest wyłączona.