Zakup przezroczystych urn wyborczych – ogłoszenie

OR-I.502.1.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na:

Dostawa urn wyborczych dla Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego

1. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem, zamówienia jest dostawa urn wyborczych dla Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z zestawem plomb wykonanych wg:

a) Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. poz. 312)

b) Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniającej uchwałę
w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. poz. 398)

c) Pism i wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl

d) Pism i wyjaśnień Krajowego Biura Wyborczego www.kbw.gov.pl

2. Okres rękojmi min. 5 lat.

Oferta Wykonawcy, który zaoferuje udzielenie rękojmi na okres krótszy niż 60 miesięcy (5 lata) lub nie zaoferuje żadnego okresu gwarancji, zostanie odrzucona jako oferta, która nie odpowiada treści nin. Ogłoszenia.

3. Ilość urn wyborczych w poszczególnych rodzajach: zgodnie z załącznikiem nr 1 formularza ofertowego do ogłoszenia.

4. Podpisanie umowy i dostawa:

 1. Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę telefonicznie o wyborze jego oferty. Warunkiem podpisania umowy jest dostarczenie po jednym egzemplarzu urn celem sprawdzenia spełnienia warunków określonych przez Państwową Komisję Wyborczą. Prototypy urn należy dostarczyć
  do 14.06.2016 r. do Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego ul. Bogumińska 4. Podpisanie umowy nastąpi po pozytywnym odbiorze przedstawionych prototypów urn.

 2. W przypadku nie podpisania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania kolejnej oferty wg ilości otrzymanych punktów co wiąże się z przedstawieniem prototypów urn i ewentualnego podpisania umowy.

 3. Po akceptacji i podpisaniu umowy Wykonawca na własny koszt dostarczy do siedziby Zamawiającego urny w terminie do 15 lipca 2016 r.

Dostarczone urny muszą być zapakowane w sztywne kartony dopasowane do ich wielkości aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem podczas transportu i składowania.

5. Termin realizacji zamówienia: do 15 lipca 2016 r.

6. Warunki płatności:

Zamawiający dokona zapłaty w terminie do 14 dni przelewem na konto Wykonawcy od dnia otrzymania faktury, po wykonaniu i dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

7. Inne informacje: Zamawiający Biuro Administracyjno – Gospodarcze, tel. 32 4590458 e-mail ag@wodzislaw-slaski.pl; osoba do kontaktu: Sylwia Ratajczak

8. Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:

 1. Oferta winna zawierać całość przedmiotu zamówienia.
 2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu jak
  w zaproszeniu – załącznik nr 1

 3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Dostawcy.

9. Kryteria wyboru oferty:

 1. Zamawiający przyzna zamówienie Dostawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte
  w nin. Ogłoszeniu i formularzu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena ofertowa).

Cena najtańszej oferty

A = ————————————- x 100 pkt

Cena ocenianej oferty

 1. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
  Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto
  .

10. Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 08.06.2016

Dopuszcza się złożenie oferty:

w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski .

osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 115

za pośrednictwem faksu: nr 32 7218703

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Załączniki:

2. Formularz ofertowy

3. Wzór umowy

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ogłoszonym w dniu 01.06.2016 r. o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na zadanie pod nazwą:

Dostawa urn wyborczych dla Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę

Goma Agencja Reklamy

Mariusz Markut

ul. Ofiar Katynia 37

37-450 Stalowa Wola

Cena oferty brutto: 19.286,40 zł

Możliwość komentowania jest wyłączona.