Zakup serwera. Dostawa oraz montaż punktów HotSpot.

Miasto Wodzisław Śląski zaprasza do złożenia oferty na zakup serwera oraz dostawę i montaż punktów HotSpot.

Zamawiający:
Urząd Miasta Wodzisław Śl., Biuro Informatyki
Adres: 44-300 Wodzisław Śl., ul Bogumińska 4
telefon: 32 459 0 470

Opis przedmiotu zamówieniazgodnie z załącznikiem.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

  1. Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt w terminie
    14 dni od dnia podpisania umowy (dotyczy serwera).
  2. Montaż urządzeń i okablowania HotSpotów, wraz z elementami konstrukcji wsporczych. Konfiguracja urządzeń i integracja z już działającym systemem zarządzania punktami HotSpot w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy.

Oferta winna zawierać:
wypełniony formularz oferty, stanowiący integralną część zaproszenia.

Kryteria wyboru:
najniższa kwota brutto.

Miejsce i termin składania oferty:
Ofertę pisemną należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta lub w postaci elektronicznej na adres mailowy kancelaria@wodzislaw-slaski.pl lub fax (32) 7218703 do dnia 24 września bieżącego roku do godz. 10.00.
Adres: Biuro Informatyki, Urząd Miasta Wodzisław Śl., ul. Bogumińska 4

Możliwość komentowania jest wyłączona.