Zakup sprzętu i oprogramowania do transkrypcji elektronicznej obrad Rady Miasta i Komisji

ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 30 000 euro

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miasta
Biuro Informatyki
Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 32 4590470, e-mail: um_info@wodzislaw-slaski.pl
osoba do kontaktu: Zbigniew Gamza

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą „Zakup sprzętu i oprogramowania do transkrypcji elektronicznej obrad Rady Miasta i Komisji. ”

 1. Przedmiotu zamówienia zawiera załącznik: specyfikacja.doc
 2. Termin realizacji zamówienia: dostawa w terminie 7 dni od ogłoszenia wyboru najkorzystniejszej oferty.

III. DANE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERT

 1. Oferta winna zawierać całość przedmiotu zamówienia.
 2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu, załącznik do zapytania ofertowego – formularz ofertowy
 3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
 4. Ofertę należy złożyć w jeden następujący sposób:
 • osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 115
 • za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego: Urząd Miasta, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski
 • faksem – nr 32 7218703
 • e-mailem – kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

 

w terminie: nie później niż do dnia 15 grudnia 2015 r.
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę

IV. WYBÓR OFERTY

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował ceną zaaferowaną na wskazany sprzęt i oprogramowanie – doc
 2. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę (najniższa cena). 

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI

przelewem w terminie 30 dni od dnia prawidłowo dostarczonej faktury.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Specyfikacja

Możliwość komentowania jest wyłączona.