Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby kampanii profilaktycznych.

Miasto Wodzisław Śląski zaprasza do złożenia oferty na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby kampanii profilaktycznych w tym m.in kampanii „Narkotyki? Jestem na nie!”

Zamawiający:
Urząd Miasta Wodzisław Śl. Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia
Adres: 44-300 Wodzisław Śl. ul Bogumińska 4
telefon: 32 459 0 535, 32 459 0 536, 32 459 0 537

Opis przedmiotu zamówieniazgodnie z załącznikiem

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
dwa tygodnie od podpisania umowy.

Oferta winna zawierać:
wypełniony formularz oferty, stanowiący integralną część zaproszenia.

Kryteria wyboru:
najniższa kwota brutto.

Miejsce i termin składania oferty:
Ofertę pisemną należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta lub w postaci elektronicznej na adres mailowy kancelaria@wodzislaw-slaski.pl lub fax (32) 7218703 do dnia 24 września bieżącego roku do godz. 10.00.
Adres: Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia, Urząd Miasta Wodzisław Śl., ul. Bogumińska 4

Możliwość komentowania jest wyłączona.