Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do realizacji zadań przez ZGMiR

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 30 000 euro.

 I ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miasta
Biuro Informatyki
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski

tel.: 32 4590470, e-mail: um_info@wodzislaw-slaski.pl

osoba do kontaktu: Zbigniew Gamza

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą „Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do realizacji zadań przez ZGMiR ”

 1. Opis przedmiotu zamówienia: zawiera załącznik: specyfikacja
 2. Termin realizacji zamówienia: dostawa w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

III DANE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERT

 1. Oferta winna zawierać całość przedmiotu zamówienia.
 2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu, załącznik do zapytania ofertowego – formularz ofertowy
 3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
 4. Ofertę należy złożyć w jeden następujący sposób:
  • osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 115
  • za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego: Urząd Miasta
   ul. Bogumińska 4
   44-300 Wodzisław Śląski
  • faksem – nr 32 7218703
  • e-mailem – kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

w terminie: nie później niż do dnia 30 września 2015 r.

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę!

IV WYBÓR OFERTY

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował zasadami opisanymi w załączniku – doc
 2. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte
  w specyfikacji oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 V INFORMACJE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI

przelewem w terminie 30 dni od dnia prawidłowo dostarczonej faktury.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Specyfikacja

Odpowiedzi na zadane pytania:

 1. Odpowiedź dla Dr IT sp. z o. o.
 2. Odpowiedź dla SoftHard S. A.

Możliwość komentowania jest wyłączona.