Zamówienie publiczne: dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta

Wodzisław Śląski , dnia 18 kwietnia 2014 r.

Ogłoszenie

dla zamówienia publicznego o wartości

nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na:

 

Dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości

nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty

cenowej wykonania zamówienia obejmującego: stanowi załącznik nr 1 „Formularz ofertowy” 

Termin realizacji zamówienia:

– Papier ( poz. 1 i 2 w formularzu ofertowym) w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy.

– Pozostałe materiały biurowe ( poz. 3 do 71 w formularzu ofertowym) w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

Warunki płatności: 30 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury

Warunki gwarancji: co najmniej 12 m-cy od daty dostawy

Inne informacje: Zamawiający Biuro Administracyjno – Gospodarcze, tel. 32 4590458 e-mail ag@wodzislaw-slaski.pl; osoba do kontaktu: Sylwia Ratajczak

Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:

1. Oferta winna zawierać całość przedmiotu zamówienia.

2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu jak załącznik do ogłoszenia.

3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Dostawcy.

Kryteria wyboru oferty:

1. Zamawiający przyzna zamówienie Dostawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte

w formularzu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena ofertowa).

2. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 28.04.2014 do godziny: 10:00

Dopuszcza się złożenie oferty:

– w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta; ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski .

– osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 15

– za pośrednictwem faksu: nr 32 7218703

– lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:ag@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich

formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania

umowy.

Możliwość komentowania jest wyłączona.