Zapewnienie wstępu grupowego na basen dla 35 osób

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

1. Zamawiający

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
Ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski

2. Postanowienia ogólne
Zgodnie z przepisem art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 20 stycznia 2004 „Prawo zamówień publicznych” do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

3. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wstępu grupowego na basen dla 35 osób (uczestniczek i uczestników projektu – dzieci) wraz z opiekunami dla potrzeb realizacji projektu pn: ”EUROSZKOŁA” w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Oczekiwania zamawiającego:

Grupowy wstęp na basen dla 35 dzieci wraz,
Ilość wejść : 35 (1 x w tygodniu) preferowane godziny: wtorki 14.30 – 16.00
Czas trwania korzystania z basenu 90min. (2h lekcyjne)

4. Termin wykonania zamówienia.
Od dnia podpisania umowy (wrzesień 2014) do 30.06.2015

5. Sposób przygotowania oferty
Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty załączonym do niniejszego zapytania.

6. Miejsce oraz termin składania ofert
Oferta powinna być przesłana na druku załączonego formularza za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: pkulesza@wodzislaw-slaski.pl lub faksem na nr: (32)7218703 lub poczty lub kuriera lub dostarczona osobiście do Urzędu Miasta w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl. do dnia 12.09.2014 r., do godz. 9.00
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku sprawdzania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

7. Ocena ofert
Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena ofertowa)

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 459-05-10 oraz adresem email: pkulesza@wodzislaw-slaski.pl

Załącznik: Formularz ofertowy

Możliwość komentowania jest wyłączona.