zapraszamy do składania ofert cenowych na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

W związku z koniecznością wykonania ekspertyzy dendrologicznej związanej z określeniem gatunku oraz wyceną brakarską ściętych i skradzionych drzew na podstawie istniejącej karpiny zapraszamy do składania ofert cenowych na wykonanie ww. opracowania.

1.Zamawiający

Miasto Wodzisław Śląski.

2.Przedmiot zamówienia obejmuje:

Ekspertyza dendrologiczna związana z określeniem gatunku oraz wyceną brakarską ściętych i skradzionych drzew na podstawie istniejącej karpiny. Drzewa rosną na działkach nr 501/2 oraz 506/30 obręb Jedłownik przy ul. Kokoszyckiej w Wodzisławiu Śląskim.

3.Termin realizacji przedmiotu zamówienia :

Termin wykonania opracowania do dnia 25.04.2014 r.

4.Oferta winna zawierać:

Dokumenty podstawowe:

uzupełniony Załącznik nr 1 (stanowiący integralną część zaproszenia),

kserokopia tytułu biegłego sądowego.

5.Cena ofertowa:

Cenę ofertową należy obliczyć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia (pkt.2) z uwzględnieniem wszystkich czynności związanych z realizacją usługi.

Do ceny ofertowej należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

6. Wynagrodzenie i sposób płatności

1. Wynagrodzenie określone w cenie ofertowej musi obejmować wszystkie czynności związane z wykonaniem przedmiotowego opracowania określone w punkcie 2 niniejszej oferty.

2. Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę VAT, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

7. Kryteria wyboru wykonawcy robót:

Najniższa kwota brutto.

8. Miejsce i termin składania oferty :

Ofertę pisemną z dopiskiem „Oferta na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej związanej z określeniem gatunku oraz wyceną brakarską ściętych i skradzionych drzew na podstawie istniejącej karpiny – ulica Kokoszycka” należy złożyć do dnia 07.04.2014 r. do godz. 15:15.

1. pocztą na adres:

Urząd Miasta Wodzisławia Śl.,

ul. Bogumińska 4,

44-300 Wodzisław Śląski.

2. w siedzibie Zamawiającego – w Biurze Obsługi Klienta.

3. za pomocą faksu – fax: (32) 7218703.

4. za pomocą e-maila na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi dnia 08.04.2014 r.

Liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Wszystkie oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.

Szczegółowych informacji udziela Marzena Panfil tel. (32) 45 90 525.

Możliwość komentowania jest wyłączona.