Zapraszamy do złożenia oferty na realizację kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem robót budowlanych

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem robót budowlanych dotyczącego wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku stanowiącym własność Miasta Wodzisławia Śl., położonym przy ulicy Michalskiego 12 w Wodzisławiu Śląskim.

1.Zamawiający
Miasto Wodzisław Śląski

2.Przedmiot zamówienia obejmuje:

Kosztorys inwestorski z przedmiarem robót budowlanych na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku „Mototechniki”, stanowiącym własność Miasta Wodzisławia Śl., położonym przy ulicy Michalskiego 12 w Wodzisławiu Śląskim.

3.Termin realizacji przedmiotu zamówienia :

Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 31.07.2013 r.
4.Oferta winna zawierać:

Dokumenty podstawowe:
–  uzupełniony załącznik nr 1 (stanowiący integralną część zaproszenia)

5.Cena ofertowa:

Cenę ofertową należy obliczyć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia (pkt.2)                                z uwzględnieniem wszystkich czynności związanych z realizacją usługi.
Do ceny ofertowej należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.
6. Wynagrodzenie i sposób płatności

1) Wynagrodzenie określone w cenie ofertowej musi obejmować wszystkie czynności związane z wykonaniem przedmiotowego opracowania określone w punkcie 2 niniejszej oferty.
2) Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę VAT, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
7. Kryteria wyboru wykonawcy robót:najniższa kwota brutto

8. Miejsce i termin składania oferty :

Ofertę pisemną z dopiskiem „Kosztorys inwestorski z przedmiarem robót budowlanych – wymiana c.o.” należy złożyć do dnia 28.06.2013 r. do godz 13:15:
1. pocztą na adres:
Urząd Miasta Wodzisławia Śl.,
ul. Bogumińska 4,
44-300 Wodzisław Śląski.

2. w siedzibie Zamawiającego – w Biurze Obsługi Klienta
3. za pomocą faksu – fax: (32) 7218703
4. za pomocą e-maila na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi 1 lipca 2013 r. o godz. 11:00.
Liczy się data wpływu oferty do siedziby Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.
Wszystkie oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.
Szczegółowych informacji udzieli Elżbieta Masarczyk tel. (32) 45 90 525

załącznik nr 1 – MOTOTECHNIKA

Możliwość komentowania jest wyłączona.