Zaproszenie do składania ofert na remont murku oporowego i schodów

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro na remont murku oporowego i schodów.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego remont murku oporowego i schodów w budynku stanowiącym własność Miasta Wodzisławia Śląskiego, położonym przy ulicy Gosława 31 w Wodzisławiu Śląskim, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.
Termin realizacji zamówienia: 11.08.2014 r.
Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od dnia złożenia faktury
Warunki gwarancji: 24 miesiące gwarancji
Inne informacje: szczegółowych informacji udzieli: Elżbieta Masarczyk tel. (32) 45 90 525
Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:
uzupełniony załącznik nr 1 z danymi wykonawcy,
uzupełniony przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia
Kryteria wyboru oferty: najniższa cena brutto

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 16.06.2014 r. do godz. 15:15

Dopuszcza się złożenie oferty:
w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski
za pośrednictwem faksu: (32) 7218703
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

załącznik nr 1
załącznik nr 2 – przedmiar robót
załącznik nr 3 – zawiadomienie o wyborze oferty

Możliwość komentowania jest wyłączona.