Zaproszenie do składania ofert na wykonanie druku obwieszczenia

Ogłoszenie

dla zamówienia publicznego o wartości

nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na:

1. „Wykonanie druku obwieszczenia Prezydenta Miasta w sprawie informacji
o numerach oraz granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.

2. „Wykonanie druku obwieszczenia Prezydenta Miasta w sprawie informacji
o numerach oraz granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości

nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty

cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego:

 1. Przygotowanie projektu graficznego obwieszczenia na podstawie materiałów tekstowych dostarczonych przez Zamawiającego (tekst w formacie A4 Word – projekt lub PDF),

 2. Dostarczenie w formie papierowej projektu graficznego obwieszczenia do siedziby Zamawiającego. Projekt obwieszczenia musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego,

 3. Wykonanie druku obwieszczenia,

 4. Parametry druku:

– wymiary: 707 mm x 1000 mm (format B1)

– kolor druku: czarny

– papier ofsetowy 90g/m2

– nakład 130 szt.

 1. Dostawa wydrukowanych obwieszczeń do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

Termin realizacji zamówienia:

 1. Przedstawienie projektu obwieszczenia w ciągu 2 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

 2. Wykonanie i dostarczenie druku obwieszczeń nie później niż w terminie:

1/ Zadanie nr 1 do 23 lipca 2015 r.

2/ Zadania nr 2 do 8 września 2015 r.

Warunki płatności: przelewem w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

Inne informacje: Zamawiający Biuro Administracyjno – Gospodarcze, tel. 32 4590458 e-mail ag@wodzislaw-slaski.pl; osoba do kontaktu: Sylwia Ratajczak

Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:

 1. Oferta winna zawierać całość przedmiotu zamówienia.

 2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu jak załącznik 1 w ogłoszeniu.

 3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

Kryteria wyboru oferty:

 1. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena ofertowa).

 2. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 14 lipca 2015 r.

Dopuszcza się złożenie oferty:

w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski .

osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 115

za pośrednictwem faksu: nr 32 7218703

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich

formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania

umowy.

Załącznik – druk oferty obwieszczenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ogłoszonym w dniu 06.07.2015 r. o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na zadanie pod nazwą:

1. „Wykonanie druku obwieszczenia Prezydenta Miasta w sprawie informacji
o numerach oraz granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.

2. „Wykonanie druku obwieszczenia Prezydenta Miasta w sprawie informacji
o numerach oraz granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę

PRINTY POLAND Poligrafia Sp. z o.o.

44-300 Wodzisław Ślaski, ul. Wyszyńskiego paw. 5

Cena oferty brutto: 1.032,96 zł

Możliwość komentowania jest wyłączona.