Zaproszenie do składania ofert- wycena służebności przejazdu.

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości
30.000 euro na wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Wykonanie operatu szacunkowego

określającego wartość rynkową ograniczonego prawa rzeczowego dla potrzeb ustanowienia odpłatnej służebności przejazdu na rzecz osoby fizycznej i naliczenia jednorazowego wynagrodzenia z tego tytułu.

Oznaczenie nieruchomości: działka nr 3539/283, karta mapy 2, obręb Wodzisław, położona przy ul. Leszka w Wodzisławiu Śląskim stanowiąca własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śl., zapisana w księdze wieczystej nr GL1W/00006173/6.

Termin realizacji zamówienia:

do dnia 21.10.2016r.

Warunki płatności:

Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

Warunki gwarancji:

Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.

Inne informacje:

szczegółowych informacji udzieli pracownik Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Elżbieta Sosinka, telefon: (32) 4590525. Godziny udzielenia informacji: poniedziałek – środa godz. 7.15 – 15.15; czwartek godz. 7.15 – 17.15; piątek godz. 7.15 – 13.15.

Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

– przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomościami
i posiadania tytułu rzeczoznawcy majątkowego.

– przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

Kryteria wyboru oferty:

Najniższa kwota brutto.

Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 20.09.2016 r. do godz. 15:15.

Dopuszcza się złożenie ofert:

– w formie pisemnej na adres: Urzędu Miasta Wodzisławia Śl., ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.

– za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,

– lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

formularz-ofertowy

ogłoszenie o wynikach

Możliwość komentowania jest wyłączona.