Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Miasto Wodzisław Śląski zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z pełnym wyżywieniem dla bezdomnych mężczyzn – mieszkańców miasta Wodzisławia Śląskiego w okresie
od sierpnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Wartość zamówienia – poniżej 30 tys. euro.

Zamawiający:

Miasto Wodzisław Śląski

ul. Bogumińska 4

44-300 Wodzisław Śląski

tel. 32 45 90 535

e – mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:


1/ Przedmiotem zapytania ofertowego jest zapewnienie całodobowego schronienia wraz z pełnym wyżywieniem dla bezdomnych mężczyzn – mieszkańców Miasta Wodzisławia Śląskiego w okresie od sierpnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

2/ Realizacja zadania obejmuje bezdomnych kierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.

3/ Termin realizacji zadania: od sierpnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

4/ Wymagany zakres usług obejmuje:

 1. Zapewnienie schronienia 14 osobom bezdomnym w ciągu całego okresu realizacji zadania.

 2. Współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim w zakresie realizacji indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności na zasadach określonych w art. 49 ustawy o pomocy społecznej.

 3. Realizację usług (dla bezdomnych, którzy podpisali kontrakt socjalny) ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjścia z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

 4. Zapewnienie osobom bezdomnym skierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim dostępu do specjalistycznych usług, które będą uzależnione od indywidualnych potrzeb.

 5. Zapewnienie dla każdego uczestnika trzech posiłków dziennie, w tym 1 gorącego, przygotowywanych na miejscu lub dowożonych z zewnątrz.

 6. Zapewnienie dostępu do bieżącej zimnej i ciepłej wody.

 7. Zapewnienie podstawowych środków czystości, tj. mydła, proszku do prania, papieru toaletowego.

 8. Zapewnienie podstawowych medykamentów, tj. środków opatrunkowych, podstawowych lekarstw dostępnych bez recepty.

 9. Zapewnienie środków dezynfekujących koniecznych m.in. do odwszawienia.

 10. Prowadzenie dokumentacji osób przebywających w schronisku umożliwiających ich identyfikację, zakres udzielonej pomocy i okres pobytu.

 11. Sprawowanie całodobowego dyżuru nad funkcjonowaniem schroniska.

5/ Wymagania dotyczące lokalu w którym prowadzone będzie całodobowe schronienie wraz
z pełnym wyżywieniem:

 1. Lokal, którym dysponuje Wykonawca musi spełniać wymogi sanitarno – epidemiologiczne oraz ppoż. W związku z tym Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przed podpisaniem umowy dostarczy dokumenty potwierdzające brak zastrzeżeń i uwag ze strony Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 2. Pokoje muszą być wyposażone w: łóżka, meble do przechowywania rzeczy osobistych, kołdry lub koce, poduszki, bieliznę pościelową.

 3. Lokal musi posiadać kuchnię samoobsługową lub pomieszczenie umożliwiające przygotowanie posiłków we własnym zakresie przez mieszkańców placówki.

 4. Pomieszczenie lub miejsce do spożywania posiłków może pełnić funkcję świetlicy.

 5. Lokal musi posiadać pomieszczenie dostosowane do możliwości przeprowadzania spotkań terapeutycznych.

 6. Łazienka znajdująca się w lokalu musi być wyposażona co najmniej w umywalki, natryski.

 7. W lokalu musi znajdować się ubikacja.

 8. Lokal musi posiadać miejsce umożliwiające przebywającym w placówce pranie rzeczy osobistych.

6/ Wykonawca jest zobowiązany do:

 1. Zapewnienia ubrań dla osób trafiających do schroniska adekwatnie do pory roku.

 2. Prowadzenia stałych zajęć wspierających, mających na celu przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, kształtowanie umiejętności pełnienia ról społecznych, kształtowanie umiejętności wolnego spędzania czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie wiedzy, promowanie zdrowego trybu życia. Działania te zostaną opisane w załączniku nr 1 do formularza ofertowego.

 3. Przedkładania Miejskiemu Ośrodki Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim co miesięcznego harmonogramu podejmowanych działań i pracy z osobami bezdomnymi w oparciu o załączony do ofert załącznik nr 1 do formularza ofertowego najpóźniej do dnia 25 każdego miesiąca. Z tym, że pierwszy harmonogram należy przedłożyć do podpisania umowy.

 4. Udostępnienia Zamawiającemu i Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim w przypadku kontroli wszelkiej dokumentacji związanej z prowadzeniem schroniska. Ponadto dokumentacji potwierdzającej podejmowanie działań i pracy z osobami bezdomnymi zgodnie z przedłożonym harmonogramem w postaci list potwierdzających obecność, protokołów itp. Nieudostępnienie lub brak wymaganej dokumentacji bądź brak podejmowanych działań wskazanych w harmonogramie podczas pierwszej kontroli skutkować będzie pisemnym upomnieniem, kolejny brak skutkować będzie natychmiastowym rozwiązaniem umowy.

 5. Wprowadzenia i przestrzegania zakazu spożywania alkoholu lub innych środków psychoaktywnych na terenie schroniska.

 6. Wprowadzenia i przestrzegania zakazu palenia papierosów w pomieszczeniach schroniska.

 7. Wyposażenia apteczki pierwszej pomocy medycznej.

 8. Prowadzenia dokumentacji osób przebywających w schronisku umożliwiającej ich identyfikację, zakres udzielonej pomocy i okres pobytu.

 9. Prowadzenia sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi wymaganiami zawartymi
  w Gminnym Programie Wychodzenia z Bezdomności w mieście Wodzisław Śląski w kontekście wskaźników niniejszego programu.

 10. Sprawowania całodobowego dyżuru nad funkcjonowaniem schroniska.

 11. Wskazania osoby kontaktowej odpowiedzialnej za organizację usług wraz z podaniem numeru telefonu, pod którym będzie pełniła dyżur.

 12. Współpracy z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Wodzisławiu Śląskim, Policją, Strażą Miejską, służbą zdrowia, organizacjami pozarządowymi

 13. Realizacji zamówienia na podstawie decyzji administracyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim wydanej dla każdego bezdomnego indywidualnie.

 14. Niezwłocznego poinformowania w formie pisemnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim o niezgłoszeniu się, nieprzebywaniu Klienta w schronisku przez okres dłuższy niż kolejne dwa dni.

 15. Pisemnego lub telefonicznego poinformowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji wydalenia Klienta z placówki z podaniem przyczyny, w terminie nie dłuższym niż dwa dni od dnia zdarzenia.

7/ Dodatkowe warunki realizacji zamówienia:

 1. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentację dotyczącą świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków Wykonawcy, jeśli realizuje zadania przy pomocy tych osób.

 2. Wykonawca zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonanego zadania oraz do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 roku. Poz. 1182, z późn. zm. )

 3. Wykonawca powinien realizować zadania z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową, której integralną część stanowi złożona przez niego oferta oraz obowiązujące przepisy prawa.

8/ Opis wymagań stawianych wykonawcy:

Wymagania niezbędne:

W zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i posiadają warunki lokalowe do udzielania schronienia osobom tego pozbawionym.

9/ Pozostałe informacje.

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym
  w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
 2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

 

a/ Cena – max 50%

Liczba punktów w kryterium odległość zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:

a1

Gdzie:

Lc – liczba punktów za kryterium cena

Cmin – najniższa cena brutto oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

Co- cena brutto badanej oferty

b/ Odległość schroniska (miejsca wykonania usługi) od siedziby Zamawiającego max 20%.

Liczba punktów w kryterium odległość zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:

a2

Gdzie:

Lo – liczba punktów za kryterium odległość

Omin – najkrótsza odległość podana w ofercie, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

Oo – odległość podana w badanej ofercie.

 

c/ Program podejmowanych działań i pracy z osobami bezdomnymi – 30%.

Liczba punktów zostanie przyznana w oparciu o wypełniony załącznik nr 1 do formularza oferty.

PUNKTACJA:

Liczba punktów uzyskana na podstawie załącznika nr 1 do formularza oferty Wartość %
0 – 20 – punktów 10%
Powyżej 20 – 30 punktów 15%
Powyżej 30 – 40 punktów 20%
Powyżej 40 – 50 punktów 25%
Powyżej 50-60 punktów 30%

 

Jeżeli wykonawca wskaże w załączniku nr 1 do formularza ofertowego pozycję w której nie będzie podejmował działań i pracy z osobami bezdomnymi będzie to równoznaczne z odrzuceniem oferty.

W przypadku podjęcia działań i pracy z osobami bezdomnymi zgodnie z załącznikiem nr 1 do formularza ofertowego każde z podjętych działań będzie punktowane
w następujący sposób:

 1. Mitingi grupy AA dla osób uzależnionych od alkoholu – w opisie realizacji działań należy określić częstotliwość realizacji spotkań/mitingów

1 spotkanie w okresie 1 miesiąca otrzyma 2,5 punktu.

Maksymalnie można uzyskać 10 punktów.

 1. Pomoc psychologiczna – w opisie realizacji działań należy wskazać formy realizacji pomocy psychologicznej w okresie trwania umowy wraz z ich częstotliwością.

Każda z przedstawionych form zgodna z tematem działania otrzyma 1 pkt (maksymalnie 10 pkt).

 1. Opieka medyczna – w opisie realizacji działań należy wskazać formy realizacji opieki medycznej w okresie trwania umowy w raz z ich częstotliwością.
  Każda z przedstawionych form zgodna z tematem działania otrzyma 1 pkt. (maksymalnie 10 punktów)
 2. Prowadzenie grupy wsparcia dla bezdomnych skierowanych do schroniska –
  w opisie realizacji działania należy wskazać częstotliwość spotkań:

– raz na kwartał – 2 pkt

– raz na miesiąc – 3 pkt

– raz na 2 tygodnie – 5 pkt

– raz na tydzień – 10 pkt

 1. Aktywizacja zawodowa – w opisie realizacji działań należy wymienić formy aktywizacji zawodowej w prowadzone w okresie realizacji umowy wraz z ich częstotliwością.
  Każda z form zgodna z tematem działania otrzyma 1 pkt (maksymalnie 10 pkt)
 2. Aktywizacja Społeczna – w opisie realizacji działań należy wymienić formy aktywizacji społecznej w okresie trwania umowy wraz z ich częstotliwością.
  Każda forma zgodna z tematem działania otrzyma 1 pkt (maksymalnie 10 pkt)

 

Ocena oferty jest sumą uzyskanych punktów procentowych w kryterium cena, odległość schroniska (miejsca wykonania usługi) od siedziby Zamawiającego, program podejmowanych działań i pracy z osobami bezdomnymi.

 

 1. Sposób płatności.

 

1/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim pokryje koszt pobytu w schronisku za osobę skierowaną po otrzymaniu od Wykonawcy specyfikacji za miesiąc poprzedni w której Wykonawca zawrze:

– imię i nazwisko osoby skierowanej

– czasookres pobytu osoby skierowanej

– ogólną kwotę poniesionego kosztu miesięcznego za pobyt osób skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.

2/ Do specyfikacji Wykonawca zobowiązany jest dołączyć rachunek / fakturę, którą przekazuje Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim po upływie każdego miesiąca kalendarzowego, nie później jednak niż do 10 – go dnia następnego miesiąca. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim dokona zapłaty za w/w rachunek przelewem w ciągu 14 dni doręczenia rachunku do Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim na konto wskazane przez Wykonawcę.

3/ W przypadku gdy skierowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim osoba bezdomna posiada własny dochód, wówczas Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności zmierzających do wyegzekwowania lub potrącenia od osoby bezdomnej tytułem kosztów jej pobytu w Schronisku procentowego udziału tegoż dochodu (zgodnie z obowiązującym regulaminem schroniska).

W takim wypadku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim pokrywa różnicę pomiędzy ustalonym kosztem pobytu a kwotą do jakiej potrącenia (wyegzekwowania) zobowiązany jest Wykonawca.

W razie niemożności wyegzekwowania przez Wykonawcę procentowego udziału dochodu osoby skierowanej, wówczas możne nastąpić jej usunięcie ze Schroniska.

 1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty.
 3. Oferta winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona
  i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
 4. Termin składania ofert upływa dnia 21 lipca 2016 r.
 5. Ofertę należy złożyć:

– w formie pisemnej na adres Urząd Miasta Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski

– osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Biuro Obsługi Klienta Urząd Miasta Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski

 1. Sposób przygotowania oferty.

1/ wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1 – Formularz Oferty.

2/ Wymagane dokumenty:

a) odpis statutu

b) regulamin schroniska

3/ Oferty składane są w jednym egzemplarzu, w zamkniętej kopercie lub opakowaniu zaadresowanej na adres:

Urząd Miasta Wodzisław Śląski

ul. Bogumińska 4

44-300 Wodzisław Śląski

Z dopiskiem „Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z pełnym wyżywieniem dla bezdomnych mężczyzn – mieszkańców Miasta Wodzisławia Śląskiego w okresie od sierpnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku”

 1. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania.
 2. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 do formularza oferty

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ogłoszonym w dniu 04.07.2016 r. o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na zadanie pod nazwą:

Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z pełnym wyżywieniem dla bezdomnych mężczyzn – mieszkańców Miasta Wodzisławia Śląskiego w okresie od sierpnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku”

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę:

Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta

Koło wodzisławskie

z siedzibą:

ul. Rzeczna 24

44-300 Wodzisław Śląski

Cena oferty za jeden dzień pobytu za jedną osobę: 22,00 zł brutto

Możliwość komentowania jest wyłączona.