Zaproszenie do zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2017 roku w zakresie ochrony zwierząt bezdomnych

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.z 2016 r., poz. 239) oraz § 12 załącznika do uchwały nr XXIII/229/16 z dnia 25 października 2016 roku Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Miasta Wodzisławia Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego

zaprasza do zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2017 roku w zakresie ochrony zwierząt bezdomnych poprzez: adopcję bezdomnych zwierząt, prowadzenie opieki nad zwierzętami w dni wolne od pracy oraz święta w przytulisku prowadzonym przez Służy Komunalne Miasta oraz edukację wśród mieszkańców, w szczególności edukację dzieci i młodzieży.

Kandydatury można zgłaszać do dnia 25 listopada 2016 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4b w godzinach pracy Urzędu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 32 4590551.

formularz zgloszeniowy

Możliwość komentowania jest wyłączona.