Zaproszenie do złożenia oferty

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz uzyskanie we własnym zakresie wszystkich materiałów i dokumentów, jakie są niezbędne do wykonania niżej wymienionych zamówień:

1. Zamawiający:

Urząd Miasta Wodzisławia Śl.

ul. Bogumińska 4

44-300 Wodzisław Śl.

2. Przedmiot zamówienia:

Dokonanie wyceny dotyczącej określenia wartości rynkowej nieruchomości lokalowych

w związku z ich sprzedażą w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.

Przedmiotem wyceny będzie określenie wartości rynkowej aktualnego sposobu użytkowania samodzielnych lokali mieszkalnych, udziału w części wspólnej nieruchomości, oraz w prawie użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej:

1. Lokal mieszkalny Nr 92/14 położony w budynku przy ul. 26 Marca 82-92 w Wodzisławiu Śl. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce

nr 1812/138, o pow. 5883 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00010012/1, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

2. Lokal mieszkalny Nr 3/11 położony w budynku przy ul. Tysiąclecia 1-5 w Wodzisławiu Śl. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce

nr 1595/138, o pow. 1101 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00005467/0, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

3. Lokal mieszkalny Nr 12/2 położony w budynku przy ul. kard. S. Wyszyńskiego w Wodzisławiu Śl. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 1708/138, o pow. 3197 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00007388/3, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

4. Lokal mieszkalny Nr 42/14 położony w budynku przy ul.26 Marca 42 w Wodzisławiu Śl. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce

nr 1818/138, o pow. 1698 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00046869/4, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

5. Lokal mieszkalny Nr 42/34 położony w budynku przy ul. 26 Marca 42 w Wodzisławiu Śl. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce

nr 1818/138, o pow. 1698 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00046869/4, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

6. Lokal mieszkalny Nr 8/12 położony w budynku przy ul. Pokoju w Wodzisławiu Śl. Budynek,

w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 1613/138, o pow. 2830 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00046859/8, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Termin realizacji zamówienia 21 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą.

4. Oferta winna zawierać :

Uzupełniony załącznik nr 1 (stanowiący integralną część zaproszenia).

5. Sposób realizacji i wynagrodzenie:

1) Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania.

2) Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

przedstawienia dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia,

przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

3) Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

6. Kryterium wyboru oferty:

Najniższa kwota brutto.

7. Miejsce i termin składania oferty:

Ofertę pisemną z dopiskiem „Oferta na Wybór wykonawcy na wykonanie operatów szacunkowych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego” należy złożyć do dnia 19 sierpnia 2013r. do godz. 1000 .

1) pocztą na adres:

Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.,

ul. Bogumińska 4

44-300 Wodzisław Śl., lub

2) w siedzibie Zamawiającego – w Biurze Obsługi Klienta, lub

3) za pomocą faksu – fax. 32 7218703, bądź

4) za pomocą e-mail na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

Otwarcie ofert nastąpi 19 sierpnia 2013r. o godz. 1200.

Liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.

Wszystkie oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.

Szczegółowych informacji udziela Grażyna Grabiec tel. kontaktowy 32 4590500.

Możliwość komentowania jest wyłączona.