Zaproszenie do złożenia oferty

I. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz wykonanie we własnym zakresie wszystkich materiałów i dokumentów, jakie są niezbędne do wyceny wartości rynkowych następujących nieruchomości w Wodzisławiu Śl. dla potrzeb opłaty planistycznej:
1- działki nr 141 w Wodzisławiu Śl. położonej w terenach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego obejmującego obszar oznaczony symbolem OK5 w obrębie ulic: Chrobrego, Radlińskiej, Radlińskie Chałupki, ograniczony obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta (tereny przy ul. 26 Marca, Basenowej i Rybnickiej) uchwała Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. Nr XLIII/431/10 z 25.02.2010r. Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 68 poz. 1091 z 20.04.2010r.),
2- działki nr 2493/23 w Wodzisławiu Śl. w rejonie ul. Czarnieckiego położonej w terenach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego, dla pojedynczych działek, zlokalizowanych w różnych dzielnicach miasta (uchwała Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. Nr XLIV/436/10 z dnia 25.03.2010r. Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 99 poz. 1605 z dnia 02.06.2010r.),
3- działek nr 530/132, 534/132 i 529/132 w Wodzisławiu Śl. przy ul. Wiejskiej, położonych w terenach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar oznaczony symbolem OK3, położony przy ul. Bogumińskiej, przy wlocie do miasta drogi nr 78 od strony granicy państwa w Wodzisławiu Śl. (uchwała Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. Nr XLIII/430/10 z  dnia 25.02.2010r Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 68 poz. 1090 z dnia 20.04.2010),
4- działek nr 531/132 i 534/132 w Wodzisławiu Śl. przy ul. Wiejskiej, położonych w terenach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar oznaczony symbolem OK3, położony przy ul. Bogumińskiej, przy wlocie do miasta drogi nr 78 od strony granicy państwa w Wodzisławiu Śl. (uchwała Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. Nr XLIII/430/10 z dnia 25.02.2010r Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 68 poz. 1090 z dnia 20.04.2010),
5- działki nr 2643/111 w Wodzisławiu Śl., położonej w terenach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisław Śląski – terenu pojedynczych działek zlokalizowanych w różnych dzielnicach miasta, zwany dalej „planem” (uchwała Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. Nr XXXVI/353/09 z dnia 25.06.2009r. Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 163 poz. 3076 z dnia 11.09.2009r.),
6- działki nr 277/1 w Wodzisławiu Śl. w rejonie ul. Radlińskiej, położonej w terenach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego obejmującego obszar oznaczony symbolem OK5 w obrębie ulic: Chrobrego, Radlińskiej, Radlińskie Chałupki, ograniczony obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta (tereny przy ul. 26 Marca, Basenowej i Rybnickiej), uchwała Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. Nr XLIII/431/10 z 25.02.2010r. Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 68 poz. 1091 z dnia 20.04.2010r.,
7- działki nr 905/33 w Wodzisławiu Śl. przy ul. Oraczy, położonej w terenach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego – tereny pojedynczych działek zlokalizowanych w różnych dzielnicach miasta (uchwała Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. Nr VI/39/11 z dnia 24.02.2011r. Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 90 poz. 1690 z dnia 29.04.2011r.),
8- działek nr 533/132 i 534/132 w Wodzisławiu Śl. przy ul. Wiejskiej w Wodzisławiu Śl., położonych w terenach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar oznaczony symbolem OK3, położony przy ul. Bogumińskiej, przy wlocie do miasta drogi nr 78 od strony granicy państwa w Wodzisławiu Śl. (uchwała Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. Nr XLIII/430/10 z dnia 25.02.2010r Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 68 poz. 1090 z dnia 20.04.2010),
9- działek nr 532/132 i 534/132 w Wodzisławiu Śl. przy ul. Wiejskiej, położonych w terenach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar oznaczony symbolem OK3, położony przy ul. Bogumińskiej, przy wlocie do miasta drogi nr 78 od strony granicy państwa w Wodzisławiu Śl. (uchwała Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. Nr XLIII/430/10 z dnia 25.02.2010r Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 68 poz. 1090 z dnia 20.04.2010).

II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
30 dni od dnia podpisania umowy.

III. Dane dotyczące oferty:

– Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym – załącznik do niniejszego zaproszenia.
– Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Oferenta.
– Ofertę z dopiskiem „Wykonanie operatów szacunkowych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego” należy złożyć w jeden z następujących sposobów:
a) osobiście w Biurze Obsługi Klienta, pokój nr 15 ul. Bogumińska 4b Wodzisław Śl.
b) za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Wodzisław Śl. ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.
c) faksem – nr 32 72-18-703
d) mailem – kancelaria@um.wodzislaw.pl

w terminie nie później niż do dnia 20.09.2013r.

IV. Wybór oferty:

– Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny ofertowej brutto.
– Liczy się data wpływu oferty do Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.
– Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
– Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.09.2013r. o godzinie 9,00
V. Wynagrodzenie:
– Za wykonaną usługę wykonawca wystawi fakturę VAT, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby zamawiającego.

VI. Osoba do kontaktu : Aleksandra W. Szymczak (tel. 32 45-90-444)

oferta 6725 00201 2013

Możliwość komentowania jest wyłączona.