Zaproszenie do złożenia oferty

IAG-X.2510.4.2016

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

W związku z koniecznością wykonania dokumentacji projektowej dla zadania „Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. oraz na termomodernizację budynku przy ul.  Kościelnej 10” zapraszam do składania ofert cenowych na wykonanie w/w opracowania.

1.Zamawiający

Miasto Wodzisław Śląski

Ul. Bogumińska 4

44-300 Wodzisław Śląski

2.Przedmiot zamówienia

Zakres projektów: budowa instalacji c.o. oraz instalacji c.w.u., adaptacja pomieszczenia na węzeł cieplny, termomodernizacja.

Obiekt: budynek mieszkalny przy ul. Kościelnej 10 w Wodzisławiu Śląskim, dwukondygnacyjny, podpiwniczony o powierzchni ok. 192 m², obecnie ogrzewany za pomocą pieców kaflowych. Kubatura budynku: 764 m³.

Działka ewidencyjna: nr 1665/322 k.m.3, obręb Wodzisław.

Zlecenie obejmuje sporządzenie:

 • projektu budowlanego i wykonawczego nowej instalacji c.o. wodnej wraz z armaturą (odcinającą, pomiarową, regulacyjną) od węzła cieplnego poprzez piony do grzejników wyposażonych w termostatyczne zawory regulujące przeznaczone do stabilizacji temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach oraz przedmiaru wraz z kosztorysem inwestorskim dla przedmiotowego zadania,
 • projektu budowlanego i wykonawczego węzła cieplnego (adaptacja piwnicy na pomieszczenie węzła cieplnego) oraz przedmiaru wraz z kosztorysem inwestorskim dla przedmiotowego zadania,
 • projektu budowlanego i wykonawczego nowej instalacji c.w.u. i cyrkulacji wraz z armaturą (odcinającą, pomiarową, regulacyjną) od pomieszczenia węzła cieplnego aż do łazienek w lokalach mieszkalnych oraz przedmiaru wraz z kosztorysem inwestorskim dla przedmiotowego zadania,
 • inwentaryzacji architektonicznej oraz instalacyjnej w zakresie niezbędnym do opracowania,
 • projektu budowlanego i wykonawczego instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia w pomieszczeniu wymiennikowni oraz przedmiaru wraz z kosztorysem inwestorskim dla przedmiotowego zadania,
 • projektu budowlanego i wykonawczego termomodernizacji stropów oraz przedmiaru wraz z kosztorysem inwestorskim dla przedmiotowego zadania,
 • projektu budowlanego i wykonawczego termomodernizacji ścian zewnętrznych wraz z przedmiarem oraz kosztorysem inwestorskim dla przedmiotowego zadania,
 • specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. (Dz.U Nr 202 poz.2072),
 • wszelkich uzgodnień, opinii, decyzji niezbędnych do zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę, jeśli będą wymagane (w tym np. decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przeprowadzenie analizy OOŚ),
 • niezbędnych uzgodnień z gestorami sieci niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu,
 • informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Ponadto zlecenie obejmuje:

 • pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji,
 • jednokrotną aktualizację kosztorysów na wniosek Zamawiającego.

Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 ze zmianami) obejmującej (wg branż):

 • każdy projekt budowlany – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu  i formy projektu budowlanego (Dz. U. 462 ze zmianami) – w ilości 5 egz.,
 • każdy projekt wykonawczy – w ilości 5 egz.

Przedmiar robót (wg branż) należy wykonać w ilości 2 egz. dla każdego projektu, (zawierający dodatkową kolumnę dającą możliwość wypełnienia przez wykonawcę startującego w przetargu na roboty budowlane) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami).

Kosztorys inwestorski (wg branż) należy wykonać w ilości 2 egz. dla każdego projektu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 130 poz. 1389) wraz z jednokrotną aktualizacją.

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  należy wykonać w ilości 5 egz.

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. (Dz.U Nr 202 poz.2072)  w ilości 2 egz.

Ponadto, należy sporządzić harmonogram realizacji prac projektowych i dostarczyć do siedziby Zamawiającego do 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

3.Termin realizacji przedmiotu zamówienia :

Termin wykonania opracowania do dnia 19.08.2016 r.

4.Oferta winna zawierać:

Dokumenty podstawowe:

 • uzupełniony załącznik nr 1 (stanowiący integralną część zaproszenia),
 • kserokopię dokumentów poświadczających kwalifikacje / uprawnienia do realizacji zlecenia.

5.Cena ofertowa:

Cenę ofertową należy obliczyć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia (pkt.2) z uwzględnieniem wszystkich czynności związanych z realizacją usługi.

Do ceny ofertowej należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

6. Wynagrodzenie i sposób płatności

1. Wynagrodzenie określone w cenie ofertowej musi obejmować wszystkie czynności związane z wykonaniem przedmiotowego opracowania określone w punkcie 2 niniejszej oferty.

2. Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę VAT, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

7. Kryteria wyboru wykonawcy robót:

Najniższa kwota brutto.

8. Miejsce i termin składania oferty :

Ofertę pisemną z dopiskiem „Dokumentacja projektowa na wykonanie instalacji c.o. i c.w.u oraz na termomodernizację budynku przy ul. Kościelnej 10” należy złożyć do dnia 04.07.2016 r.

 1. pocztą na adres:

Urząd Miasta Wodzisławia Śl.

ul. Bogumińska 4,

44-300 Wodzisław Śląski.

 1. w siedzibie Zamawiającego – w Biurze Obsługi Klienta.
 2. za pomocą faksu – fax: (32) 7218703.
 3. za pomocą e-maila na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi dnia 05.07.2016 r.

Liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Wszystkie oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.

Szczegółowych informacji udziela Marzena Panfil tel. (32) 45 90 524.

Załącznik_oferta cenowa_Kościelna 10

Projekt umowy_Kościelna 10

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.