Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego – Marklowicka 17

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz uzyskanie we własnym zakresie wszystkich materiałów i dokumentów, jakie są niezbędne do wykonania niżej wymienionego zamówienia:

1. Zamawiający:

Urząd Miasta Wodzisławia Śl.
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śl.

2. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie wyceny dla potrzeb sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej halą magazynową , położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Marklowickiej 17, oznaczonej jako działki nr 2182/10 i 1948/210, obręb Wodzisław, karta mapy 2, opisane w księdze wieczystej GL1W/00036110/6, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Termin realizacji zamówienia 30 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą.

4. Oferta winna zawierać :

1) Uzupełniony załącznik nr 1 (stanowiący integralną część zaproszenia).

2) Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie referencji potwierdzających wykonanych, co najmniej 2 usług w zakresie wycen dot. sprzedaży nieruchomości zabudowanych przeznaczonych pod usługi w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Powyższe dokumenty można złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez wykonawcę „za zgodność z oryginałem”.

5. Sposób realizacji i wynagrodzenie:

1) Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania.

2) Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

przedstawienia dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia, przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

3) Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

6. Kryterium wyboru oferty:

Najniższa kwota brutto.

7. Miejsce i termin składnia oferty:

Ofertę pisemną z dopiskiem „Oferta na Wybór wykonawcy na wykonanie operatów szacunkowych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego” należy złożyć do dnia 30 kwietnia 2013 r. do godz. 1000 .

1) pocztą na adres:

2) Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.,
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śl., lub

3) w siedzibie Zamawiającego – w Biurze Obsługi Klienta, lub

4) za pomocą faksu – fax. 32 7218703, bądź

5) za pomocą e-mail na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

Otwarcie ofert nastąpi 30 kwietnia 2013r. o godz. 1345.

Liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.

Wszystkie oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.

Szczegółowych informacji udziela Grażyna Grabiec tel. kontaktowy 32 4590500.

Możliwość komentowania jest wyłączona.