Zaproszenie do złożenia oferty

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz uzyskanie we własnym zakresie wszystkich materiałów i dokumentów, jakie są niezbędne do wykonania niżej wymienionych zamówień:

1. Zamawiający:

Urząd Miasta Wodzisławia Śl.

ul. Bogumińska 4

44-300 Wodzisław Śl.

2. Przedmiot zamówienia:

1) Wykonanie wyceny dla potrzeb określenia wartości rynkowej prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul.Marklowickie 21, obejmującej działkę

nr 2208/201 k.m.9, obręb Wodzisław, o pow. 1,6474 ha, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00055938/5, celem oddania jej w trwały zarząd i ustalenia z tego tytułu opłat rocznych, wraz z wykonaniem inwentaryzacji budynków znajdujących się na przedmiotowej nieruchomości: warsztat samochodowy; tunel foliowy 2 szt.;stanowisko myjki ciśnieniowej; wiata na sól drogową; wiata stalowa; magazyn olejów; wiata stalowa – magazyn; zbiornik na paliwo FORTISTANK; budynek administracji; budynek kotłowni; budynek szatni; stróżówka.

2) Wykonanie wyceny dla potrzeb sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul.Marklowickiej 21, oznaczonej jako działka nr 2209/201, obręb Wodzisław, karta mapy 9, o pow. 15341 m2, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00055938/5, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl., wraz z wykonaniem inwentaryzacji budynków znajdujących się na przedmiotowej nieruchomości: budynek hali, wiata z kanałem zsypowym, drogi dojazdowe, place i boksy, linia sortownicza do odpadów wstępnie posegregowanych, linia sortownicza do odpadów zmieszanych, wiata stalowa na belownice, waga najazdowa.

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Termin realizacji zamówienia 21 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą.

4. Oferta winna zawierać :

Uzupełniony załącznik nr 1 (stanowiący integralną część zaproszenia).

5. Sposób realizacji i wynagrodzenie:

1) Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania.

2) Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

przedstawienia dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia,

przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

3) Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

6. Kryterium wyboru oferty:

Najniższa kwota brutto.

7. Miejsce i termin składania oferty:

Ofertę pisemną z dopiskiem „Oferta na Wybór wykonawcy na wykonanie operatów szacunkowych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego” należy złożyć do dnia 19 sierpnia 2013r. do godz. 1000 .

1) pocztą na adres:

Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.,

ul. Bogumińska 4

44-300 Wodzisław Śl., lub

2) w siedzibie Zamawiającego – w Biurze Obsługi Klienta, lub

3) za pomocą faksu – fax. 32 7218703, bądź

4) za pomocą e-mail na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

Otwarcie ofert nastąpi 19 sierpnia 2013r. o godz. 1200.

Liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.

Wszystkie oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.

Szczegółowych informacji udziela Grażyna Grabiec tel. kontaktowy 32 4590500.

Możliwość komentowania jest wyłączona.