Zaproszenie do złożenia oferty

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz uzyskanie we własnym zakresie wszystkich materiałów i dokumentów, jakie są niezbędne do wykonania niżej wymienionego zamówienia:

1. Zamawiający:

Urząd Miasta Wodzisławia Śl.

ul. Bogumińska 4

44-300 Wodzisław Śl.

2. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie wyceny wartości rynkowej wraz z inwentaryzacją dawnej szczeliny przeciwlotniczej zlokalizowanej na terenie parku pałacowego, wpisanego decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 14.03.1953 r. do rejestru zabytków pod nr 380/53, celem przyjęcia na stan środków trwałych.

Przedmiot wyceny: Dawna szczelina przeciwlotnicza typ II;

Rok budowy: 1942 r.

Powierzchnia ogólna: 170 mkw.

Powierzchnia użytkowa 150 mkw.

Pojemność ukrycia: 187 osób.

Obiekt budowlany znajduje się pod ziemią; wyposażony jest w sprawną instalację elektryczną; nie posiada sanitariatów i bieżącej wody. Wentylacja odbywa się za pomocą otworów wentylacyjnych zabezpieczonych z zewnątrz metalowymi daszkami.

Obiekt budowlany położony jest w parku miejskim w Wodzisławiu Śląskim na części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2443/111 k.m. 8, obręb Wodzisław.

Aktualnie, w/w obiekt jest oddany w użyczenie na rzecz stowarzyszenia GRH Powstaniec Śląski na cele statutowe, tj. na organizowanie prelekcji oraz lekcji historii na żywo, organizowanie pokazów sprzętu historycznego oraz wystawianie dioram, promocję miasta i regionu, prowadzenie działalności rzemieślniczej i wytwórczej, oprawę historyczną świąt państwowych.

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Termin realizacji zamówienia 21 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą.

4. Oferta winna zawierać :

Uzupełniony załącznik nr 1 (stanowiący integralną część zaproszenia).

5. Sposób realizacji i wynagrodzenie:

1) Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania.

2) Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

przedstawienia dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia,

przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

3) Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

6. Kryterium wyboru oferty:

Najniższa kwota brutto.

7. Miejsce i termin składania oferty:

Ofertę pisemną z dopiskiem „Oferta na Wybór wykonawcy na wykonanie operatów szacunkowych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego” należy złożyć do dnia 19 sierpnia 2013r. do godz. 1000 .

1) pocztą na adres:

Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.,

ul. Bogumińska 4

44-300 Wodzisław Śl., lub

2) w siedzibie Zamawiającego – w Biurze Obsługi Klienta, lub

3) za pomocą faksu – fax. 32 7218703, bądź

4) za pomocą e-mail na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

Otwarcie ofert nastąpi 19 sierpnia 2013r. o godz. 1200.

Liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.

Wszystkie oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.

Szczegółowych informacji udziela Grażyna Grabiec tel. kontaktowy 32 4590500.

Wybór oferty

Możliwość komentowania jest wyłączona.